Turismen er allerede en driver for positiv forandring


Men vi skal blive endu bedre, og FNs 17 Verdensmål er det værktøj, som kan sætte yderligere skub i den bæredygtige dagsorden. Det værktøj griber HORESTA til at skabe en ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden for organisationen og branchen.

HORESTAs repræsentantskab har allerede nikket til hovedindholdet af en ambitiøs og fremadskuende bæredygtighedsstrategi. HORESTA har også etableret et SusDANEable-netværk for branchen, som skal sætte yderligere gang i og markedsføre den grønne dagsorden.

Samtidig lanceres søsterordninger til turismens internationale miljømærke Green Key, som HORESTA var med til at opfinde og nu findes i over 55 lande og på 3.000 turistvirksomheder – primært hoteller. Green Tourism Organization var den første, som nu følges af Green Restaurant, men der er flere på vej.

HORESTA, branchen og De 17 Verdensmål 


Herunder kan du læse om HORESTA og branchen i forhold til De 17 Verdensmål. Hvor branchen og HORESTA bidrager til målene, og hvilke tiltag, HORESTA vil arbejde videre med. Med branchen tænkes der primært på hotel, restaurant og turistbranchen. Det er ikke en udtømmende kortlægning, men der fokuseres især på, hvor vi og vores branche gør en forskel.

Alle verdensmål er behandlet, men nogen fylder mere end andre. Nogle mål har branchen minimal eller ingen indflydelse på, mens andre er formuleret på statsniveau, hvor de er forsøgt set fra virksomheders- og brancheniveau. 

Nederst på siden kan du hente teksterne i en elektronisk publikation, der kun bør printes ved særlige behov. Desuden kan du hente en tjekliste, som din virksomhed kan bruge til at få overblik over jeres indsats i forhold til verdensmålene.

firstBoxImage

Afskaffelsen af alle former for fattigdom er fortsat en af de største udfordringer for menneskeheden. I Danmark kan det diskuteres om hvor omfattende fattigdommen er. Men der er fortsat mennesker, som kan få det bedre, og der skal gøres en indsats for at forebygge og minimere fattigdom – og hjælpe med indsatsen i fattigere lande. Det er begrænset, hvad HORESTA og branchen kan gøre i den henseende, men vi må hjælpe, hvor vi kan.

secondBoxImage

Sult er ikke udbredt i Danmark, men landet døjer i højere grad med forkert ernæring eller overernæring, hvor 34 % af danskerne er overvægtige, mens 17 % er fede. Branchen og HORESTA kan bidrage til at opnå en øget fødevaresikkerhed, forbedret ernæring og fremme bæredygtigt landbrug.
Forebyggelse af madspild behandles i delmål 12.3.

thirdBoxImage

Turismen handler i den grad om at fremme et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. De tilbud som branchen tilbyder giver trivsel til befolkningen og besøgende om i form af ferie og afslapning for at lade batterierne op og minimere stress. Men det handler også om at tilbyde in- og især outdoor aktiviteter og mulighed for at dyrke sin hobby, som fremmer en sund livsstil. Mad- og ernæring er beskrevet i mål 2.

firstBoxImage

Generelt har Danmark et velfungerende uddannelsessystem, som alle i princippet har adgang til. Men det kan godt gøres bedre og konstant udvikles i forhold til nye behov og tendenser. Der skal gøres en indsats for at få flere og veluddannede medarbejdere til branchen, hvor der mange steder er mangel på arbejdskraft.

secondBoxImage

På hoteller er 57 % af branchen ansatte kvinder, mens det er halvdelen på restauranter. I de højere stillinger er kvinderne under repræsenteret, hvor 46 % af kvinderne på hoteller har ledelsesarbejde og kun 32 % på restauranterne. 40 % kvinderne er selvstændige på hoteller, mens det er 31 % på restauranter.

thirdBoxImage

Danmark har generelt god forvaltning af vand, fine sanitære faciliteter, god kloakering og rent vand for alle, men der kommer flere historier om mangel på vand og drikkevand med pesticider. Branchen er kendt for at bruge megen vand og på trods af den nuværende indsats, kan der fortsat gøres mere.

firstBoxImage

Danmark skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Udbuddet af vedvarende energi fra især vindmøller er stigende, og den nye regeringens mål er at etablere mere vedvarende energi og reducere drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Det gør og skal branchen bidrage til.

secondBoxImage

Turismen er med til at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse. som ikke kan udliciteres til andre lande. Turismen bidrager med øget vækst og at skaffe flere i job. (tal fra KMA)

thirdBoxImage

Dette mål handler om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Branchen er i service, så indflydelsen kan ske via efterspørgsel og krav til leverandører og fremme nyskabelse i branchen.

firstBoxImage

Turismen bidrager positivt i mange lande og destinationer og især i ulande men også i Danmark i områder, som nogen kalder udkants Danmark. Det skaber arbejdspladser og bidrager til den lokale økonomi og mindre ulighed. Det er begrænset, hvad branchen kan gøre for at reducere ulighed mellem lande andet ved at understøtte at udviklingen af turismen globalt går i en bæredygtig retning og fremme samarbejde mellem lande og brancher på tværs af grænser.

secondBoxImage

Turismen kan i den grad bidrage til at gøre byer og lokalsamfund mere bæredygtige. Turismen kan fremme en udvikling, som kan sikre fastholdelse af arbejdspladser og vækst i lokalområder, men kan også bruges som driver til at fremme bæredygtige byer. I flere danske byer er turismen med til at styrke initiativer, som havnebade, cykelruter etc.

thirdBoxImage

Branchen er i den grad med til at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer, som understøttes med brug af forskellige mærkningsordninger. For samfundet som helhed kan mærkningsordninger være med til at understøtte og fremme en ønsket udvikling, hvad enten det handler om miljømæssige tiltag, fødevaresikkerhed eller kvalitet på overnatnings- eller mødesteder.

firstBoxImage

Verden skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Branchen er allerede i gang, men der skal mere til.

secondBoxImage

Verden skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Havet forkæler os hver dag med utrolige smagsoplevelser, men verdenshavene er under pres og skal der være fisk til fremtidige generationer, skal vi handle nu. Plastik-øer, stigende havtemperaturer og overfiskeri er blot nogle af de faktorer, der udfordrer havets balance. Den negative udvikling skal branchen være med til at vende.
Indsats mod plastik uddybes i mål 12.

thirdBoxImage

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Det er også i dansk turismes interesse. Naturen er en stor del af produktet, og betyder meget for gæster, der holder ferie i Danmark.

firstBoxImage

Tillid, troværdighed, tolerance og ansvarlighed har også stor værdi for branchen, de ansatte og dens virksomheder. Det skaber et bedre erhvervsklima og sikre bæredygtig vækst og gode arbejdspladser. Det skal vi holde fast i og styrke. Nye problematikker opstår, som vi skal tage hånd fx ved håndtering af data fra branchen og dens kunder.

secondBoxImage

Samarbejde og partnerskaber styrker en bæredygtig udvikling – også I vores branche. HORESTAs indsats og resultater bygger på samarbejde med branchens virksomheder og aktører. Dette samarbejde skal styrkes yderligere – og HORESTA vil gerne gå foran.

thirdBoxImage

"SusDaneable for the future" er HORESTAs strategi til at gøre Danmark til verdens mest bæredygtige turistdestination. Den består af seks indsatsområder, hvor turisterhvervet, HORESTA og politikerne i forening, kan styrke indsatsen for at nå FNs ambitiøse mål. 

Læs mere om HORESTAs bæredygtighedsstrategi.

HORESTAs arbejde med bæredygtighed

Læs hele HORESTAs bæredygtighedsstrategi herunder