En ny lov forpligter alle private virksomheder med 50 medarbejdere eller flere til at etablere en whistleblowerordning i virksomheden. Der er en række krav og procedurer, som virksomhederne skal være opmærksomme på, inden loven træder i kraft 17. december 2021. Alle virksomheder med 250 medarbejdere eller mere forpligtes til at etablere ordningen senest 17. december 2021, mens virksomheder fra 50 – 249 medarbejdere skal have etableret ordningen 17. december 2023.

Whistleblowerordningen giver medarbejdere mulighed for at indberette mistanke om potentielle eller faktiske overtrædelser og misbrug, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted på den arbejdsplads, hvor whistlebloweren arbejder eller vedkommende har været i kontakt med via sit arbejde. Ordningen kan udvides til at omfatte tidligere medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere m.fl. De alvorlige overtrædelser kan være overtrædelser af EU-retlige regler, men kan også omhandle grove seksuelle krænkelser eller anden grov chikane, der finder sted på arbejdspladsen.
Ved brug af ordningen sikres whistlebloweren anonymitet og dertil ansættelsesretlig beskyttelse.

Etablering af ordningen
Ved lovens ikrafttrædelse den 17. december 2021 vil alle arbejdsgivere med mere end 249 medarbejdere være forpligtet til at etablere en intern ordning, hvor medarbejdere kan indberette om overtrædelser. For arbejdsgivere som har mellem 50 – 249 medarbejdere, så indtræder pligten til etablering af ordningen først den 17. december 2023.

Det skal være muligt at indberette til ordningen både mundtligt og skriftligt. Arbejdsgiveren skal skriftligt dokumentere etableringen og proceduren for ordningen.

Virksomheden kan vælge at etablere en whistleblowerordning selv, men har også mulighed for at ordningen kan outsources til en ekstern, fx en advokatvirksomhed.

Indholdet af ordningen
Den upartiske person eller enhed Whistleblowerenheden i virksomheden skal modtage indberetningerne og have kontakten med whistlebloweren, som betyder, at whistlebloweren skal modtage en bekræftelse på indberetningen inden for 7 dage. Derefter påhviler det whistleblowerenheden at undersøge og omhyggeligt følge op på indberetningerne samt give feedback til whistlebloweren inden for 3 måneder efter indberetningen. Whistlebloweren har krav på at få oplyst, hvilke påtænkte eller trufne tiltag, som indberetningen har medført.

Beskyttelse af whistlebloweren
Loven indeholder en særlig tavshedspligt om indberetningens indhold, whistleblowerens identitet og at whistlebloweren ikke vil ifalde nogen form for ansvar for et eventuelt brud på en lovbestemt tavshedspligt.

Beskyttelsen består i et forbud mod repressalier mod whistleblowere, der i god tro om rigtigheden af oplysningerne, foretager en indberetning.

Sanktioner ved overtrædelser af loven
Hvis whistlebloweren bliver mødt med repressalier som følge af en indberetning, vil whistlebloweren have ret til en godtgørelse, hvor der lægges op til, at godtgørelsesniveauet er i overensstemmelse med ligebehandlingsloven. Medarbejderen kan derfor kræve enten at blive genansat, hvis der er tale om afskedigelse eller kræve en godtgørelse.

Reglerne om omvendt bevisbyrde finder anvendelse, hvilket betyder, at hvis en whistleblower har foretaget en indberetning, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at den ulempe der er påført whistlebloweren ikke skyldes at vedkommende foretog en indberetning til whistleblowerordningen.

Ved bevidste urigtige oplysninger fra whistlebloweren, kan vedkommende straffes med bøde. Virksomheden kan også straffes med bøde, hvis de ikke har etableret whistleblowerordningen eller overholdt lovbestemte krav og procedurer til ordningen.

Spørgsmål og svar om whistleblowerordningen

Hvornår bliver private virksomheder forpligtet til at etablere en whistleblowerordning?

Ifølge loven skal der etableres en intern whistleblowerordning på private virksomheder. Loven har betydning for alle private virksomheder med 50 medarbejdere eller flere.

  • Loven trådte i kraft 17. december 2021 – for virksomheder med 250 medarbejdere eller mere
  • Loven træder i kraft 17. december 2023 – for virksomheder med 50 – 249 medarbejdere
  • Mindre virksomheder kan etablere en ordning, men er ikke forpligtet til det.
Hvad kan der indberettes om til en interne whistleblowerordning?
  • Overtrædelser eller mistanke om overtrædelser vedr. EU-retten, fx databeskyttelse, fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse mv. og
  • Alvorlige lovovertrædelser, fx tyveri, bedrageri, svig, seksuelle krænkelser og anden grov chikane
Hvem kan være whistleblowere?

Det kan alle medarbejdere – uanset om det er medarbejdere, mellemledere eller ledere, som skal kunne indberette via ordningen. Ordningen kan udvides til også at være tidligere medarbejdere, frivillige, leverandører og andre som via arbejdet er blevet bekendt med en overtrædelse.

Hvem kan der indberettes om til whistleblowerordningen?

Der er ingen afgrænsning, men vil typisk være ansatte, ledelsen, rådgivere eller en samarbejdspartner.

Hvordan beskyttes whistlebloweren?

Loven forbyder enhver form for repressalier overfor whistlebloweren fx opsigelse, degradering, forflytning, lønnedsættelse mv. Hvis whistlebloweren bliver mødt med repressalier som følge af en indberetning, vil whistlebloweren have ret til en godtgørelse, hvor der lægges op til, at godtgørelsesniveauet er i overensstemmelse med ligebehandlingsloven. Medarbejderen kan derfor kræve enten at blive genansat, hvis der er tale om afskedigelse eller kræve en godtgørelse.

Der lægges op til, at reglerne om omvendt bevisbyrde finder anvendelse, hvilket betyder, at hvis en whistleblower har foretaget en indberetning, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at den ulempe der er påført whistlebloweren ikke skyldes, at vedkommende foretog en indberetning til whistleblowerordningen.

Skal indberetning til whistleblowerordningen ske anonymt og hvordan kan indberetningen ske?

Det kan være muligt at indberette anonymt, men er ikke et krav. Det skal være muligt at indberette til ordningen både mundtligt og skriftligt.

Hvem skal modtage indberetningerne?

Det skal være en upartisk person eller enhed i virksomheden eller outsources til en ekstern, som kan modtage indberetningen, foretage en undersøgelse af indberetningen og som har kontakten til whistlebloweren. Den upartiske person har tavshedspligt og skal være uafhængig af ledelsen.

Whistleblowerenheden skal bekræfte modtagelsen til whistlebloweren og give feedback til whistlebloweren angående hvilke tiltag, der er påtænkt eller foretaget i virksomheden.

Hvad skal der til for at sætte en whistleblowerordning op?

Den private virksomhed kan vælge enten selv at etablere ordningen med de krav, som ordningen skal leve op til, såsom fx systemopsætning og overholdelse af GDPR. Virksomhederne kan også outsource opgaven til en ekstern udbyder, fx et advokatfirma.

Loven stiller en række krav til processer og dokumentation, fx skal whistlebloweren have en bekræftelse på modtagelsen, en undersøgelse skal foretages, og whistlebloweren skal have feedback om udfaldet af undersøgelsen.

Hvad er sanktionen?

Hvis whistlebloweren bliver mødt med repressalier som følge af en indberetning, vil whistlebloweren have ret til en godtgørelse, hvor der lægges op til, at godtgørelsesniveauet er i overensstemmelse med ligebehandlingsloven. Medarbejderen kan derfor kræve enten at blive genansat, hvis der er tale om afskedigelse eller kræve en godtgørelse.

Der lægges op til at reglerne om omvendt bevisbyrde finder anvendelse, hvilket betyder, at hvis en whistleblower har foretaget en indberetning, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at den ulempe der er påført whistlebloweren ikke skyldes at vedkommende foretog en indberetning til whistleblowerordningen.

Ved bevidste urigtige oplysninger fra whistlebloweren, kan vedkommende straffes med bøde. Virksomheden kan også straffes med bøde, hvis de ikke har etableret whistleblowerordningen eller krav og procedurer til ordningen ikke er overholdt.

Hvem kan hjælpe med rådgivning?

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende lovens regler og spørgsmål om whistleblowerordningens indhold og kan kontakte HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

HORESTA kan tilbyde en medlemsfordel for alle virksomheder med 50 medarbejdere eller flere, hvor ordningen kan outsources til et eksternt advokatfirma, som kan etablere en whistleblower ordning inklusiv politikker og procedurer, til en meget attraktiv pris.

Rådgivning gennem HORESTA

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende lovens regler og spørgsmål om whistleblowerordningens indhold og kan kontakte HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Medlemsfordel: få rabat på whistleblowerordning hos advokatfirma

HORESTA kan tilbyde en medlemsfordel for alle virksomheder med 50 medarbejdere eller flere, hvor ordningen kan outsources til et eksternt advokatfirma, som kan etablere en whistleblowerordning inklusiv politikker og procedurer, til en meget attraktiv pris.

Læs mere om medlemsfordelen inkl. priser her (pptx)

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]