Virksomhed omfattet af en overenskomst

På overenskomstdækkede virksomheder gælder overenskomsten fuldt ud ved ansættelse af fleksjobbere. Det betyder, at fleksjobberen har samme ret, som virksomhedens øvrige medarbejdere, til eksempelvis feriefridage, løn under sygdom, barsel etc. Fleksjobberens arbejdstid bliver dog fastsat af jobcenteret.

Udfører medarbejderen funktionærarbejde, men ikke er funktionær, fordi medarbejderen arbejder mindre end de otte timer pr. uge, er funktionærlovens vilkår alligevel gældende for ansættelsesforholdet.

Lønnen fastsættes på baggrund af overenskomstens bestemmelser, men der kan fastsættes en anden løn, når dette er nødvendigt for, at lønnen bliver i overensstemmelse med medarbejderens arbejdsevne i fleksjobbet.

Arbejdsgiver skal oplyse om den løn, der udbetales ved en normal fuldtidsstilling på overenskomsten, da kommunen bruger dette til at fastsætte tilskud.

I dette tilfælde skal lønfastsættelsen ske ud fra en vurdering af medarbejderens arbejdsintensitet og antallet af arbejdstimer, som fleksjobberen kan arbejde.

I forbindelse med etableringen af et fleksjob skal jobcenteret hurtigst muligt foretage en vurdering af fleksjobberens arbejdsevne i jobbet. Denne vurdering skal tage stilling til, hvor mange timer fleksjobberen kan arbejde i fleksjobbet og med hvilken arbejdsintensitet. Jobcenterets vurdering danner grundlag for aftalen om fleksjob mellem virksomheden og fleksjobberen – og dermed også for vurderingen af lønnen, hvis den ikke følger overenskomsten.

Der er ingen klare regler for, hvordan man skal beregne lønnen, når jobcentret vurderer, at en medarbejder har en nedsat arbejdsintensitet. Det er HORESTA’s opfattelse, at man i den situation må se på den procentvise nedsættelse af arbejdsintensiteten og beregne lønnen forholdsmæssigt i forhold til overenskomstens lønsatser.

Eksempel:

Jobcentret vurderer, at en fleksjobber kan arbejde 10 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 80 % af en normal medarbejder. Virksomheden og fleksjobberen aftaler, at virksomheden udbetaler 80 % af overenskomstens lønsats for 10 timers arbejde. Jobcentret supplerer op med et tilskud til lønnen, som udbetales direkte fra jobcentret til medarbejderen. Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

 

Der anbefales samme fremgangsmåde ved beregning af andre overenskomstmæssige løndele, f.eks. løn under barsel, løn under sygdom samt overenskomstmæssige tillæg.

Virksomhed uden overenskomstdækning

Har virksomheden ikke overenskomst, eller det arbejde, som fleksjobberen skal udføre, ikke er dækket af en overenskomst, fastsættes løn og andre arbejdsvilkår efter aftale mellem virksomheden og fleksjobberen.

Hvis der findes en relevant sammenlignelig overenskomst på området, skal man som virksomhed tage udgangspunkt i denne overenskomst, når man aftaler løn og ansættelsesvilkårene. Er man f.eks. Fullservice-medlem hos HORESTA og dermed ikke har nogen overenskomst, er det naturligt at anvende hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F ved ansættelsen af en kok i et fleksjob.

Det er mulighed for at aftale fravigelse fra overenskomsten, men dette skal klart fremgå af ansættelseskontrakten.

Arbejdsgiver skal oplyse om den løn, der udbetales ved en normal fuldtidsstilling på overenskomsten, da kommunen bruger dette til at fastsætte tilskud.

Behov for ny vurdering af arbejdsevnen

Sker der ændringer i fleksjobberens arbejdsevne, eller lever arbejdsevnen ikke op til det parterne havde forventet, er der mulighed for, at jobcentret, efter en periode, kan foretage en ny vurdering af fleksjobberens arbejdsevne i jobbet. Det kræver dog, at arbejdsgiveren og fleksjobberen er enige om, at der skal foretages en ny vurdering af arbejdsevnen.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.