Energi er et vigtigt område for branchen. Generelt har virksomheder haft stor fokus på energibesparelser – både af hensyn til miljøet – men også af økonomiske årsager. Som storforbruger af vand, varme og el kan der opnås væsentlige besparelser på driftsomkostningerne, hvis der findes passende løsninger og produkter.

I forbindelse med COP15 og verdens fokus på klimaproblematikken er det også blevet vigtigere at signalere til omgivelserne, at der gøres en indsats for at minimere CO2-udslippet.

Heldigvis er der i branchen fundet mange løsninger, teknologier og processer, som gør det muligt at spare på ressourcerne uden at det går ud over gæsternes komfort og oplevelse.

 

Energitilskud

Søg om tilskud til energiforbedringer

I kan søge om tilskud og/eller rådgivning om energisparetiltag, men det er ikke til alt, og der er nogle betingelser.

Formålet med tilskud til energiforbedringer er at fremme energibesparelser i Danmark, som Net- og distributionsselskaberne er forpligtet til via aftale med folketinget.

Hvordan opnås tilskud?

For at få tilskud til energiforbedringer skal I:

 1. Sikre at forbedringerne er omfattet af støtten
 2. Finde energiselskab eller samarbejdsvirksomhed
 3. Indgå aftalen før I starter energirenoveringen
 4. Dokumentere de gennemførte forbedringer

Sikre at forbedringerne er omfattet af støtten

Undersøg om forbedringerne er omfattet af støtten ved at kigge på energiselskabernes hjemmeside. Fx er udskiftning af gammel belysning og efterisolering omfattet, men det er installation af solceller og løbende vedligeholdelse ikke.

Find energiselskab eller samarbejdsvirksomhed

Find et energiselskab eller virksomhed, som I ønsker at samarbejde med. I kan godt vælge et andet end virksomhedens forsyningsselskab.

På energisparesiden.dk kan I blandt andet finde kontaktoplysninger på alle net- og distributionsselskaber med en energispareforpligtelse samt se, hvilke typer af energibesparelser det enkelte net- og distributionsselskab yder tilskud til.

Indgå aftalen før I starter energirenoveringen

Indgå aftalen med energiselskabet før I starter energirenoveringen, da der ikke kan søges om tilskud efterfølgende.

Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et net- eller distributionsselskab før, I går i gang med selve tiltaget.

Dokumentation for gennemførte forbedringer

Når arbejdet er færdigt, skal I indsende dokumentation for at arbejdet er gennemført til energiselskabet. De indberetter besparelsen til Energistyrelsen for at kunne opfylde deres mål for spareindsatsen.

Vær opmærksom på, at I kun kan overdrage en energibesparelse én gang.

Energistyrelsens hjemmeside

Energiafgifter

Energiafgifter

Energiafgifter opdeles i procesenergi og rum. Din virksomhed kan få refusion for procesenergi, men ikke for rumvarmeenergi.

Procesenergi 
Energi som anvendes til procesformål kan der søges refusion for. Procesenergi er energi som direkte bruges til fremstilling af fysiske produkter. Som procesenergi regnes energi som direkte medgår til fremstilling af fysiske produkter,
Det er alene den energi som anvendes i f.eks. et hotel- eller restaurationskøkken til fremstilling af mad, som regnes for procesenergi. 

Rumvarme 
Energi som går til rumopvarming er ikke refusionsberettiget. Rumvarme er energi, der går til opvarmning af private boliger, kontorer og produktionslokaler. For overnatningsbranchen betyder det, at der ikke gives refusion for de energiafgifter, som betales i forbindelse med opvarmningen af f.eks. hotelværelser og vandrehjemsværelser. Heller ikke den energi som anvendes til at opvarme badevandet på hotelværelser er refusionsberettiget. 

Hvordan søges refusion?

HORESTA har følgende 5 gode råd:

 1. Skeln mellem procesenergi og rumvarme mv.
 2. Sæt bimålere op
 3. Benyt en revisor
 4. Kontakt SKAT
 5. Spar på energien – Mindre energiforbrug giver mindre energiafgifter

Særligt for medlemmer...

Energimærkning

I Danmark skal bygninger energimærkes ved salg, udlejning samt regelmæssigt efter den 1. februar 2011 hvert 10 eller 7 år afhængig af det besparelsespotentiale.

Det er bygningens ejer som skal stå for energimærkningen, så hvis din virksomhed lejer lokaler, er det virksomhedens udlejers ansvar at have en energimærkning. 

Energimærkning af bygninger har to formål:

 • Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
 • Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkeskalaen går fra A til G og svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter. 

Energikonsulenter 
Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter, der er godkendt af Energistyrelsen. 


Opsætning af energimærke

Fra 1. januar 2013 skal der opsættes energimærker for bygninger, hvor et samlet etageareal er på over 600 m2 og som ofte besøges af offentligheden. Det gælder for eksempel butikker og butikscentre, supermarkeder, restauranter, teatre, banker og hoteller.

Kravet er, at den skal opsættes på et sted, der er synligt for offentligheden.

Læs mere:

Energistyrelsen: Hvornår skal en bygning energimærkes?

Energistyrelsen: Energimærkning af bygninger

Storkøkkenvejledning

Køkkenet bruger godt 70 procent af elforbruget i en restaurant, mens hotelkøkkenet sætter sig på 35 procent af elregningen. Det tidligere Center for Energibesparelser (CFE) anslår, at private og offentlige storkøkkener står for fire procent af elforbruget i Danmark.

HORESTA har været med til at udarbejde en storkøkkenvejledning, der er en hjælp til køkkenledere, køkkenpersonale, energiansvarlige og andre, der har med drift og indretning af storkøkkener at gøre.

I Storkøkkenvejledningen finder du gode råd om energivenlig indretning, indkøb og adfærd i køkkenet. Kort sagt alle de væsentligste områder for at få et energieffektivt storkøkken. 

Hent rapporten i pdf-format  

Sparenergi.dk

Strøm med klimavalg

Den bedste måde at spare penge og miljøet for unødig CO2-forurening er at spare på energien, hvilket også er i fokus for mange virksomheder i branchen. I forbindelse med COP15 og den øget fokus på CO2 minimering har mange virksomheder valgt at købe ”CO2-neutral” eller ”Grøn” strøm. Udbuddet af disse produkter er meget forskellige og markedsføringen heraf ligeså. Nogle har haft overdrevne eller forkerte anprisninger af produkternes effekt. 

For at forbedre situationen har en arbejdsgruppe bestående af Energistyrelsen, Dansk Energi, Forbrugerrådet og andre relevante organisationer udarbejdet en ”Branchedeklaration for strøm med klimavalg”.

Deklareringen omfatter i princippet tre produkttyper: 
• Strøm med CO2-reduktion, hvor der annulleres rettigheder til udledning af CO2 hos de energitunge virksomheder i EU. 
• Strøm med bidrag til opstilling af nye vedvarende energi(VE)-anlæg gennem donationer, hvor beløbet fremrykker udbygningen af vedvarende energi i forhold til Statens forpligtigelser. 
• Strøm med køb af oprindelsesgarantier fra vedvarende energiproduktion, som kan tilskynde til at opføre yderligere vedvarende energianlæg. 

Anprisning som CO2-neutral 
Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen er der anført regler for anprisning og markedsføring af CO2-neutralitet. 

Belysning: Spar på energien – ikke på lyset

Lys bruger energi, som er dyrt og bidrager til øget klimabelastningen. Energiforbruget til belysning udgør ifølge en tidligere undersøgelse fra HORESTA ca. 35 procent af erhvervets samlede elforbrug. Med nye lystyper som LED forventes forbruget at være lavere, men der kan fortsat opnås store besparelser ved at optimere virksomhedens belysning.

Når din virksomhed optimere og forbedre stedets belysning, er det vigtigt at kigge på brugssituationen. Det skal sikres, at lyset understøtter stedets og madens æstetik og sikre gæsternes tryghed og ikke er et irritationsmoment for gæster og personale.

Men hvordan sikres det, at de nye lyskilder både er energibesparende og samtidig har en høj kvalitet? Hvad er Ra, Kelvin og Lumen? Og hvilke værdier skal de have? Det kan du få rådgivning om i HORESTA materiale, som er målrettet branchen.

Rådgivende materiale om lys:

 • Spot på lys– Folder som giver hurtigt overblik forholdet mellem lyskvalitet og energibesparelser.
   
 • Spar på energien – ikke på lyset- En lille publikation som giver et hurtigt overblik over, hvordan I som turistvirksomhed sparer på energien - men ikke på lyset – både af hensyn til både miljø og virksomhedens økonomi. 

For yderligere information kontakt:

Mikal.jpg
Miljøchef, Green Key
Mikal Holt Jensen
x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Flag6.jpg

Energiforbedringer af mindre erhvervsvirksomheder

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne