Logiværters registrering af gæster

I Bekendtgørelse nr 744 af 22/04/2021om udlændinges adgang til Danmark (udlændingebekendtgørelsen) fremgår det af § 36, at den der driver hotel, pensionat, herberg eller lejrplads i overensstemmelse med reglerne om persondataret skal føre protokol eller kartotek, herunder edb-kartotek, over alle ankomne udenlandske gæster.

Regler om registrering af danske gæster findes i § 31 i bekendtgørelse nr. 2693 af 28/12/2021.

Adfærdsregler

Det er nødvendigt, at man har en klar holdning til gæsternes adfærd. Det er en forudsætning for, at kunne skabe og fastholde den gode stemning på virksomheden. Du bør derfor åbenlyst skilte med adfærds/ordensregler. Det bevidstgør dine ansatte og gæster om, hvilken adfærd der er acceptabel på din virksomhed. Så har du også et bedre redskab til at styre adgangskontrollen, herunder bortvise og give karantæne.

Hent ordens- og adfærdsregler for diskoteker, caféer, barer, værtshuse og lignende i den blå boks her på siden.

 

Diskrimination af gæster

HORESTA Nattelivs bestyrelse har besluttet, at samle og udvikle konkrete hjælpeværktøjer til virksomhederne til brug for kontrol i døren og adfærden inde i virksomheden. Klare retningslinjer for, hvilke gæster virksomheden ønsker og hvorledes disses adfærd bør være, forbedrer mulighederne for at løfte bevisbyrden for, at en afvisning er sket på et seriøst grundlag.

Diskriminationssager
HORESTA Natteliv har oprettet et domsregister for diskriminationsanklager og andre relevante afgørelser. Disse kan af medlemmer rekvireres ved at kontakte os på [email protected] eller tlf. 35 24 80 80.

Hent notat om diskrimination af gæster i den blå boks her på siden.

Gavekort

Et gavekort er som udgangspunkt gyldigt i tre år. En eventuel begrænset gyldighedsperiode skal være velbegrundet og må ikke være urimelig kort. En tidsbegrænsning på 1 år vil f.eks. være for kort. Der samme gælder for tilgodebeviser.

Nogle hoteller mv. udsteder gavekort på noget ganske bestemt, f.eks. et weekendophold til en bestemt værdi. Der kan godt være en forholdsvis kort frist, f.eks. seks måneder, men gavekortet som betalingsmiddel skal fortsat være gyldigt. Hvis gæsten ikke får brugt gavekortet inden en eventuel udløbsdato, kan man forlange, at gæsten betaler ekstra, hvis prisen i mellemtiden er steget.

Man skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for såkaldte elektroniske gavekort. Er der tale om et elektronisk gavekort har man krav på at få værdien af gavekortet udbetalt i gavekortets gyldighedsperiode og i op til et år efter, at gavekortet er udløbet.

Læs mere om reglerne for gavekort >>

Logning

Hvis du udbyder internet og telefoni er du omfattet af reglerne i den såkaldte logningsbekendtgørelse, som forpligter dig til at logge/registrere en række oplysninger om gæsternes adgang til og brug af internettet samt gæsternes brug af telefonforbindelser

Reglerne om logning findes i logningsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 988 af 28/09/2006. Reglerne betyder konkret, at internetudbydere, som også kan f.eks. hoteller og restauranter mv., skal logge (lagre) oplysninger om deres gæsters brug af telefoni og internet. Oplysningerne skal gemmes i 1 år, og skal på anmodning udleveres til Politiet.

Læs mere om reglerne for logning >>

Mistede effekter

Der kan være beklagelige tilfælde, hvor effekter bortkommer eller stjæles. Hvordan man skal forholde sig i de situationer, fremgår nedenfor.

Når et hotel, restaurant mv. påtager sig at opbevare genstande for gæsten, er der tale om forvaring, dvs. at der kan opstår nogle rettigheder og forpligtelser.

Når et hotel, restaurant mv. påtager sig at opbevare genstande for gæsten, er der tale om forvaring, dvs. at hotellet, restauranten mv. har pligt til at tilbagelevere den samme genstand som de fik indleveret. Virksomheden har desuden pligt til at opbevare forvaret gods som sit eget. Forvaring opstår, hvor virksomheden påtager sig at opbevare bagage, overtøj, værdigenstande mv.

Hotellet, restauranten m.v. er ansvarlig for skader på de opbevarede genstande, som sker som følge af uagtsomhed. Ved forvaring har hotellet, restauranten m.v. således i almindelighed bevisbyrden for, at skade, som er sket på de opbevarede ting under forvaringen, ikke skyldes virksomhedens fejl eller forsømmelse.

Læs mere om tyveri, bortkomst eller lignende af genstande som hotellet påtager sig at opbevare for gæsten i den blå boks her på siden.

Hvem står til ansvar for de genstande, gæsten opbevare på hotellet, restauranten mv.?

Når et hotel, restaurant mv. påtager sig at opbevare genstande for gæsten i en garderobe, kan hotellet, restauranten mv. blive ansvarlig for det indleverede overtøj, bagage værdigenstande mv.

Hittegods

Hittegods er genstande, der findes eller indleveres på virksomheder, som er tabt af gæster, ikke afhentet i garderober eller glemt og lignende, og man ikke ved, hvem ejeren er, betegnes som hittegods.

Hittegods, som er fundet på en virksomhed, kan opbevares i virksomheden i indtil 30 dage. Hvis ikke hittegodset udleveres til ejeren inden 30 dage, skal det straks afleveres til politiet. Politiet kan tillade, at virksomheden opbevarer hittegodset i op til 3 måneder, hvis hittegodset opbevares på en betryggende måde, og der føres fortegnelse over det med oplysninger over hvornår og hvem, der har fundet det. Det gælder dog ikke penge, værdipapirer, særlige værdifulde penge og lignende, der snarest muligt skal afleveres til politiet.

Hittegodset skal afleveres på politistationen i stationens åbningstid uden hensyntagen til, om findestedet ligger inden for vedkommende politistations område eller ikke.

Virksomhedens pligter
Når et hotel eller restaurant m.v. finder hittegods og påtager sig at opbevare det, har hotellet, restauranten m.v. pligt til at opbevare hittegodset som var det deres eget, uanset om det er bagage, overtøj eller andet.

Ansvar
Hotellet, restauranten m.v. er derfor ansvarlig for skader på de opbevarede genstande som sker som følge af, at det ikke opbevares korrekt, er fejludleveret, bortkommet eller stjålet.

Forholdsregler
Man bør derfor sikre sig, hvis man finder hittegods, at registrere dette, registrere findested og finder. Hittegodset bør dernæst opbevares for eksempel i et aflåst rum, således at det ikke bortkommer. Ved udlevering skal man sikre sig, at det udleveres til den rette person, samt at den der kræver hittegods udleveret dokumenterer sit ejerforhold samt kvitterer for modtagelsen med navn, adresse og telefonnummer.

 

Værelsesskilt

HORESTA har udarbejdet et værelsesskilt, hvor du kan udfylde informationer om værelsespriser, afrejsetidspunkt, informationer om morgenmad og om brandalarmsignal.

Bemærk, at der fra den 1. januar 2018 ikke længere har været pligt til at opsætte skilte med listepriser i reception og på værelserne, da den bekendtgørelse, der stillede krav herom er ophævet med den begrundelse, at det på baggrund af den teknologiske udvikling ikke vurderes, at det er tidssvarende at kræve, at der i receptionen og på værelserne skiltes med værelsespriserne.

Dette betyder dog ikke, at hoteller ikke er forpligtede til at oplyse, hvad værelsespriserne er. I stedet finder bek. nr. 1372 af den 16. dec. 2009 om tjenesteyderes (virksomheders) pligt til at afgive oplysninger til tjenestemodtagere (kunder/gæster) anvendelse.

Læs mere og hent HORESTAs værelsesskilt her >>

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Download for medlemmer

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]