Turistbranchen sorterer naturligvis sit affald. Der er gode miljømæssige og økonomiske besparelser ved optimering af affaldssorteringen. Besparelserne afhænger naturligvis af virksomhedens type, størrelse, eksisterende sortering, kommunens regler, prisen på bortskaffelse og transport etc.

På følgende sider kan du læse om hvorfor I bør sortere affaldet, de eksisterende regler og information om afgifter og gebyrer.

Hvis du ønsker information om, hvordan og hvad du kan spare på affaldshåndteringen, kan du som HORESTA medlem hente folderen ”Der er penge i affaldet”.

Vidste du at…

 • Din virksomhed betaler mange unødvendige penge for at komme af med dagrenovation – og ofte til overpris
 • Din virksomhed kan få penge for pap, papir, plastik og jern og metal og at prisen varierer meget
 • Der er virksomheder i branchen som sparer op til kr. 50.000 om året ved at optimere affaldshåndteringen
 • En ugeavis kan genbruges til 3 køkkenruller
 • Dåser i dagrenovation ødelægger forbrændingsanlæg
 • Porcelæn i glasaffald gør at glasset ikke kan genbruges.
 • Et ødelagt lysstofrør er utrolig skadeligt for dig og dine omgivelser

Læs HORESTA-publikationen "Der er penge i skidtet", som giver gode råd om besparelser på affaldet.

Læs mere om madaffald og madspild...

Hvorfor sorterer vi affaldet?

Der er mange årsager til, hvorfor det er hensigtsmæssigt at sortere din virksomheds affald.

Set fra din virksomheds bord kan affaldssortering:

 • Give økonomiske besparelser i forbindelse med sorteringen
 • Lette håndteringen af affaldet,
 • Beskytte personalet, der håndterer affaldet, fra arbejdsskader,
 • Sikre bortskaffelse af farlige materialer (giftige kemikalier etc.)
 • Give et bedre image, da virksomheden tager et miljøansvar. Det kan især give et dårligt image for dem som ikke gør,
 • Sikre at virksomheden overholder lovgivningen,
 • Sikre opretholdelsen af Green Key eller andre miljømærker.
 • Og ikke mindst bidrage til at beskytte miljøet.

 

Klassificering af affald

I kommunerne klassificeres affaldet, som:

 • Farligt affald: Miljøfarligt affald, også kaldet ’farligt affald’, er fx batterier, olie, kemikalier, maling, spraydåser og medicin.
 • Emballage affald: Alle produkter af en hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage.
 • Affald egnet til materialenyttiggørelse: Kildesorteret erhvervsaffald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.
 • Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding. Forbrændingsegnet affald omfatter bl.a. dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder.
 • Deponeringsaffald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding.
Regler for affald

I 2007 blev der indgået et bredt politisk forlig, der tager sigte på at effektivisere og liberalisere den danske affaldssektor. Rammerne for den nye genbrugspladsordning for erhvervsvirksomhederne er fastlagt i affaldsbekendtgørelsen nr 1309 af 18/12/2012, som er trådt i kraft den 18. december 2012.

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen fastsætter rammer for, hvordan kommunerne skal etablere affaldsordninger for virksomheder og husholdninger, som er beskrevet i kommunernes affaldsregulativer.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage den første affaldshåndteringsplan senest den 1. januar 2014. Planen skal gælde i 12 år, men med skal revideres mindst hvert 6 år.

De nye affaldsregler har betydning for alle danske erhvervsvirksomheder, men særligt affaldstransportører og -indsamlere skal være opmærksomme på de nye regler.

Erhvervsvirksomhederne oplever:

 • At de selv skal sørge for, at deres kildesorterede, genanvendelige erhvervsaffald bliver hentet og behandlet
 • At skulle vælge, hvilket godkendt genanvendelsesanlæg, der kan behandle deres kildesorterede, genanvendelige erhvervsaffald (fx pap, papir, plast, glas m.m.)
 • At de efter skriftlig aftale kan overdrage ansvaret for, at det kildesorterede affald genanvendes, til en godkendt indsamler
 • At få adgang til deres kommunale genbrugspladser og betale for det over renovationsgebyret
 • At kommunen fortsat henter eller indsamler virksomhedens øvrige affald (ikke-genanvendeligt affald)
 • At det bliver lettere at se, hvad virksomheden betaler for via renovationsgebyret
 • At renovationsgebyret opkræves via virksomhedens CVR-nummer og ikke BBR.

Fra 1. januar 2013 trådte en ny revision af bekendtgørelse om affald i kraft, så det blev muligt at aflevere sit affald på den tætteste genbrugsstation uden at skelne til kommunegrænsen. Det betyder også en øget konkurrence på gebyret.

Kommunal affaldshåndtering

Ifølge affaldsbekendtgørelsen er det kommunen, der indenfor bekendtgørelsens rammer beslutter, hvordan affaldet skal håndteres og indsamles i den pågældende kommune. Det betyder, at der er forskellige ordninger fra kommune til kommune.

Kommunernes affaldsregulativ

Din virksomhed skal behandle affaldet som beskrevet i kommunens affaldsregulativ. Find kommunens affaldsregulativ for erhverv på: https://nstar.ens.dk/PublicMunicipalityStatusPage.aspx 

Dokumentation

Bekendtgørelsen foreskriver også, at alle affaldsproducenter til enhver tid skal kunne redegøre for (og dokumentere) mængder af samtlige fraktioner, godkendte transportør, godkendt modtageanlæg m.v.

Væsentlige ændringer for håndteringen af affaldet skal straks meddeles til kommunen.

Konsekvenser

Konsekvens for ikke at overholde lovgivning er først påtale/henstilling, så indskærpelse, senere påbud og i sidste ende politianmeldelse.

Hvordan håndteres et affaldstilsyn fra kommunen?

Kommunerne er ansvarlig for at føre affaldstilsyn på hoteller, restauranter og andre turistvirksomheder. I forbindelse med tilsynet kan der opstå misforståelser om, hvad kommunen reelt kan kræve og hvordan turistvirksomheder skal håndtere denne type besøg. 

Flere hoteller har fx opfattet, at kommunen stiller krav om affaldssortering på værelserne, men det kan kommunen ikke kræve. Der skal jf. affaldsbekendtgørelsen kildesorteres på virksomheden, men hvor og hvordan er op til den enkelte virksomhed, så længe kvaliteten af det sorterede affald ikke forringes. Hotellerne kan dermed vælge om sorteringen sker på værelserne, på gangen, i receptionen, ved rengøring eller i en eftersortering.

HORESTA har udarbejdet ”Hvordan håndteres et affaldstilsyn?”, som gør det nemmere for virksomhederne at håndtere tilsynet.

Affaldsgebyr og afgifter

Administrationsgebyr

Kommunen fastsætter et gennemsnitsgebyr til dækning af administrationsomkostninger, som gælder for alle virksomheder.

Gebyr på genbrugspladser

Kommunens genbrugspladsordning for erhvervsvirksomheder er en tilvalgsordning. Dermed er det frivilligt for den enkelte virksomhed, om den ønsker at benytte kommunens genbrugsplads. Det er kun virksomheder, der gør brug af ordningen, som skal betale genbrugspladsgebyr.
Virksomheder opfordres til at henvende sig til egen kommune eller læse om ordningen på kommunens hjemmeside for at få information om den konkrete ordning og kommunens takster.

Afgifter

Der skal betales afgift på affald, der deponeres og forbrændes (dagrenovation).

Beskatningen på affald er opdelt i to afgifter: Affaldsvarmeafgift, som er indekseret og tillægsafgiften som er fikseret.

CO2-afgiften

CO2-afgiften betales af al produceret varme (leveret såvel som bortkølet) og el.

For yderligere information kontakt:

Mikal.jpg
Miljøchef, Green Key
Mikal Holt Jensen
x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Flag6.jpg

Download for medlemmer

Bliv medlem af HORESTA og få adgang til endnu mere relevant indhold og flere fordele

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne