Hvis medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet overfor arbejdsgiveren, opnår arbejdsgiveren ret til refusion af sygedagpenge, når medarbejderen har været sygemeldt i mere end 30 kalenderdage. De første 30 kalendersdages sygdomsperiode kaldes arbejdsgiverperioden, da omkostningerne ved en medarbejderens sygdom i denne periode alene påhviler arbejdsgiveren.

Opfylder medarbejderen alene beskæftigelseskravet overfor kommunen, men ikke overfor arbejdsgiveren, kan arbejdsgiveren få refusion for sygedagpenge fra 1. fraværsdag.

Arbejdsgiver kan ansøge om refusion på :

www.nemrefusion.dk

 

Anmeldelse af sygefravær skal ske senest 5 uger efter medarbejderens første fraværsdag. Hvis denne frist overskrides, kan der alene ydes refusion af dagpenge fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt.

Sygedagpengesatsen udgør højest 4.695 kr. pr. uge (2024) svarende til 126,89 kr. pr. time. (2024)

Udbetaler arbejdsgiveren løn under sygdom til en medarbejder på deltid, har arbejdsgiveren krav på sygedagpengerefusion fra kommunen svarende til de sygedagpenge, medarbejderen ellers ville få udbetalt af kommunen.

 

FAQ

Graviditetsbetinget sygdom

Ved graviditetsbetinget sygdom, har arbejdsgiver krav på sygedagpengerefusion fra kommunen fra første sygedag.

Arbejdsgiver skal være opmærksom på at indhente lægelig dokumentation for, at der er tale om graviditetsbetinget sygdom.

Yderligere information om graviditetsbetinget sygdom er tilgængeligt under afsnittet ”barsel”.

§ 56-aftale

Med en § 56-aftale kan en virksomhed opnå ret til refusion af sygedagpenge fra kommunen allerede fra medarbejderens første fraværsdag.

Aftalen indgås med medarbejderen, men kræver kommunens godkendelse og eventuelt lægelig dokumentation.

En § 56-aftale kan indgås:

  • Når medarbejderens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år,

  • Når medarbejderen skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingen var planlagt på ansættelsestidspunktet, eller

  • Når virksomheden under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 30 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.

Aftalen indgås for 2 år ad gangen.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]