Kontrolforanstaltninger er alt fra logning af medarbejderes e-mail og Internet-søgninger til læsning af medarbejderes statusopdateringer på Facebook.

Hvornår kan der udføres en kontrolforanstaltning?

En virksomhed kan som hovedregel indføre kontrolforanstaltninger, hvor det efter omstændigheder er påkrævet af hensyn til driften. Det kan eksempelvis være for at hindre tyveri på virksomheden.

Der stilles følgende betingelser for at udføre en kontrolforanstaltning over for en ansat:

  • Det skal være sagligt begrundet i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål.
  • Det må ikke være krænkende over for den ansatte.
  • Det må ikke forvolde den ansatte tab eller nævneværdig ulempe.
  • Det skal indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem mål og middel. 

 

Procedure for iværksættelse af kontrolforanstaltninger

Alle overenskomstdækkede medlemmer af HORESTA skal være opmærksomme på, at der efter ”Aftalen om kontrolforanstaltninger” mellem Dansk Arbejdsgiverforening(DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) gælder en særlig procedure ved iværksættelse af kontrolforanstaltninger.

Det følger af aftalen, at en virksomhed skal varsle de berørte medarbejdere om kontrolforanstaltningerne senest 6 uger, inden at foranstaltningerne iværksættes. Der skal dog ikke ske varsling, hvis formålet med kontrolforanstaltningerne hermed vil blive forspildt eller tvingende driftsmæssige årsager er til hinder for, at der sker en varsling. I disse tilfælde skal medarbejderen orienteres snarest muligt og oplyses om årsagen til, at varsling ikke kunne ske inden for 6 uger.

Varslingen skal klart og tydeligt præcisere, hvad formålet er med kontrolforanstaltningerne. Vi anbefaler, at varslingen af bevismæssige årsager sker skriftligt.

Formålstjenstlige kontrolforanstaltninger

En virksomhed kan ikke gyldigt aftale med medarbejderne, at der til enhver tid eller under øvrige omstændigheder kan udføres kontrolforanstaltninger over for medarbejderne.

Afhængig af, hvor indgribende en kontrolforanstaltning der ønskes indført, stilles der skærpede krav til den driftsmæssige begrundelse for kontrolforanstaltningen. Der stilles eksempelvis skærpede krav til den driftsmæssige begrundelse for alkohol- og narkotest som kontrolforanstaltning over for medarbejdere.

Ønsker du at indføre en kontrolforanstaltning, anbefaler vi, at du kontakter HORESTA for en vurdering af, om betingelserne for indførelse af kontrolforanstaltningen er opfyldt.

 

Kontrolformer

Særligt om forskellige typer af kontrol af medarbejdere
Orientering af samarbejdsudvalg (SU)

Samarbejdsaftalen mellem DA og LO beskriver, at en arbejdsgiver har pligt til at drøfte de overordnede retningslinjer for indførelse af kontrolforanstaltninger i SU, før dette varsles over for medarbejderne. Hvis der ikke kan opnås enighed om indførelse af kontrolforanstaltninger i SU, er det i sidste ende arbejdsgivers beslutning, om kontrolforanstaltningerne skal indføres.

Visitation

Inden for hotel- og restaurationsbranchen kan det i mange tilfælde være driftsmæssigt begrundet at indføre en form for indgangs-/udgangskontrol, herunder visitation af bagage, overtøj og øvrige ejendele tilhørende medarbejderne.

Den driftsmæssige begrundelse for at indføre visitation er typisk opklaring eller forebyggelse af tyveri fra virksomheden. Dette kan være særlig relevant, hvis virksomheden sælger produkter, der er let omsættelige, såsom vin, billetter til seværdige attraktioner, transportbilletter m.v.

En visitation må ikke virke krænkende på medarbejderne. En visitation skal derfor udføres som stikprøve på vilkårligt udvalgte medarbejdere, når alle medarbejdere er omfattet af ordningen.

Hvis en virksomhed griber en medarbejder på fersk gerning i tyveri, og medarbejderen forsøger at skjule genstanden for virksomheden, har virksomheden mulighed for at visitere medarbejderen for virksomhedens ejendele, hvis bevis for tyveriet ikke kan sikres på anden måde. Det samme vil være tilfældet, hvis virksomheden har begrundet mistanke om tyveri.

En visitation skal udføres på en måde, der ikke er blufærdigheds- og/eller ærekrænkende for medarbejderen, således at visitationen ikke går videre end hvad der er rimeligt.

En medarbejder må ikke pådrages tab ved, at vedkommende skal visiteres af virksomheden.

Alkohol- og narkotest

Alkohol- og narkotest hører til de mere indgribende kontrolforanstaltninger, hvorfor kravene til den driftsmæssige begrundelse er store.

Det må antages, at arbejdsgiver ikke generelt kan kræve, at medarbejderne gennemfører alkohol- og narkotests, medmindre der er en konkret begrundet og underbygget mistanke om misbrug, eller der foreligger en særlig driftsmæssig begrundelse.

Hvis arbejdsgiver har en konkret begrundet mistanke om, at en medarbejder er påvirket af alkohol eller narkotika i arbejdstiden, således at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan arbejdsgiver udføre en alkohol- og/eller narkotest på medarbejderen, så længe det ikke er krænkende eller til nævneværdig ulempe for medarbejderen.

Tv-overvågning

Tv-overvågning kan anvendes til at forebygge, afsløre og kontrollere, om medarbejdere har begået tyveri m.v. mod en virksomhed.

Hvornår kan en virksomhed installere tv-overvågning?

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før en virksomhed kan indføre tv-overvågning af deres medarbejdere.

  • Der skal være et driftsmæssigt formål.
  • Det må ikke være krænkende for medarbejderne.
  • Der skal søges opnået en aftale med medarbejderne om tv-overvågningen.

Derudover skal tv-overvågning være et egnet og nødvendigt tiltag for at løse problemer i virksomheden, og der må ikke være mindre indgribende tiltag, som kan løse problemerne.

Det anses som krænkende for medarbejderens ret til privatlivets fred, hvis der foretages tv-overvågning af vedkommendes enkeltmandskontor uden medarbejderens samtykke.

Oplysningsforpligtelse

En virksomhed, som tv-overvåger sine medarbejdere, skal oplyse om tv-overvågningen ved skiltning og skriftlig information til medarbejderne.

Medarbejderne skal bl.a. underrettes om formålet med tv-overvågningen og om, i hvilke tilfælde optagelserne vil blive gennemgået og videregivet til politiet. Informationen skal ske forudgående, så f.eks. nyansatte får besked i forbindelse med ansættelsen eller tiltrædelsen.

Informationen kan gives i en personalehåndbog eller -politik, som udleveres til medarbejderne.

Lovregulering

Der er flere regelsæt, som skal iagttages, inden en virksomhed iværksætter tv-overvågning.

Lov om tv-overvågning indeholder regler om, hvornår og på hvilken måde en virksomhed kan foretage tv-overvågning. Loven indeholder også regler vedr. skiltning om tv-overvågning.

Databeskyttelsesloven og straffeloven regulerer ligeledes anvendelse af tv-overvågning. Derudover kan regler om arbejdsmiljø og ledelsesretten finde anvendelse, ligesom regler om ophavsret vil kunne have betydning i relation til tv-overvågning.

Det anbefales, at du kontakter HORESTA, hvis du overvejer at indføre tv-overvågning som kontrolforanstaltning over for medarbejdere.

Kontrol af Internet og e-mail

Et sagligt formål med indførelse af kontrol af brug af Internet og/eller e-mails kan være systemdrift, sikkerhed og dokumentationskrav til kontrol med retningslinjer og Internetpolitik.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kontrollen ikke bliver for vidtrækkende i forhold til formålet. Det vil sjældent være sagligt konstant at overvåge/kontrollere medarbejderes brug af Internet og e-mails, medmindre der foreligger en konkret mistanke om misligholdelse af ansættelsesforholdet fra medarbejderens side.

Arbejdsgiver er forpligtet til at oplyse om kontrollen til medarbejderen. Arbejdsgiver må ikke efterfølgende benytte oplysninger fra kontrollen til andre formål end det, som er blevet oplyst til medarbejderen.

Det er som følge af brevhemmeligheden ikke lovligt til at kontrollere medarbejderes private e-mails, selvom disse e-mails er sendt fra arbejdsmailen. Det er derfor en god idé at opfordre medarbejderne til at angive private e-mails med betegnelsen ”privat” i emnefeltet, således at arbejdsgiver har mulighed for at undgå at forårsage brud på brevhemmeligheden.

Arbejdstidskontrol

Retspraksis har anerkendt en virksomheds behov for at kunne kontrollere, at arbejdstiden udnyttes effektivt. Der foreligger ofte et driftsmæssigt behov for at indføre et stempelur.

Arbejdsgiver kan kræve, at der først stemples ind, når medarbejderen er omklædt til arbejdet, samt at der stemples ud, når medarbejderen har forladt arbejdet for at klæde om. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiver forlanger, at medarbejderen skifter til og fra virksomhedens arbejdstøj på arbejdspladen, idet der i sådant tilfælde også skal aflønnes for omklædningen.

Må en virksomhed tilgå en medarbejders private mail, når den er send til arbejdsmailen?

Det er ulovligt at tilgå medarbejderes private e-mails.

Har en virksomhed pligt til at informere medarbejderne om, at der er tv-overvågning?

En virksomhed, som tv-overvåger sine medarbejdere, skal oplyse om tv-overvågningen ved skiltning og skriftlig information til medarbejderne. Medarbejderne skal have forudgående information om formålet med tv-overvågningen og om, i hvilke tilfælde optagelserne vil blive gennemgået og videregivet til politiet. Denne information kan gives i en personalehåndbog.

Kan en virksomhed indføre en narkotest for alle medarbejdere mandag morgen?

Det må antages, at en virksomhed ikke generelt kan kræve, at alle medarbejdere gennemfører en narkotest mandag morgen, medmindre der er en konkret begrundet mistanke om misbrug, eller der foreligger en særlig driftsmæssig begrundelse.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]