Inden I som virksomhed springer ud i at ansætte medarbejdere fra udlandet, er det en god idé at have overblik over, hvad det kræver af jer som arbejdsgiver. Der er mange regler på området, og forud for ansættelsen kan der ligge en længere sagsbehandlingstid hos det offentlige.

Derfor har vi i HORESTA samlet det, I skal være opmærksomme på, når I ansætter udenlandske medarbejdere.

Generelt kan det være en fordel at gøre brug af Erhvervsstyrelsens digitale værktøj til at finde frem til ansøgninger, der skal udfyldes i forbindelse med, at I henter arbejdskraft til Danmark.

1. Ansættelse af nordiske statsborgere:
Statsborgere fra Finland, Island, Norge og Sverige kan frit rejse til Danmark. De kan bo og arbejde her, og der stilles ikke krav om visum eller opholdstilladelse.

2. Ansættelse af EU-statsborgere:
EU-borgere kan frit rejse til Danmark og opholde sig i landet i op til tre måneder. Hvis EU-borgere udfører lønnet arbejde i mindst 10-12 timer om ugen, skal der ansøges om et EU-opholdsdokument (en registrering). Der skal ansøges inden udløbet af de tre måneder. Medarbejderne kan straks påbegynde arbejde fra indrejsetidspunktet.

Ansøgningen om et EU-opholdsdokument sker gennem SIRI, hvor der kan bestilles tid via en af følgende hjemmesider:

Bestilling af tid hos SIRI         Bestilling af tid via Life and Moving -ICS

Hvis medarbejderne har alle de nødvendige dokumenter, kan medarbejderne også møde op fysisk hos SIRI uden tidsbestilling.

Læs mere på SIRIs hjemmeside.

Skattekort, personnummer og bankkonto
Medarbejderne kan også få brug for et skattekort, personnummer og en bankkonto, for at I som arbejdsgiver kan udbetale løn.

Der stilles krav om forevisning af et EU-opholdsdokument ved udstedelse af CPR-nummer.

Ansøgningen kan indbringes via SKAT.

Sundhedskort og NemID
Ligeledes kan medarbejderne få brug for øvrige kort, som eksempelvis sundhedskort og NemID. Disse kan indhentes via henholdsvis Sundhed.dk og Borger.dk.

3. Ansættelse fra et ikke-EU land (tredjelande):
Medarbejdere fra lande uden for EU/EØS (tredjelande) skal som udgangspunkt have en arbejds- og opholdstilladelse og et visum for at kunne indrejse i Danmark. Arbejdstilladelser er tidsbegrænsede, og de skal derfor løbende fornyes.

Der findes en række forskellige ordninger, som kan benyttes, hvis personer fra tredjelande, skal opholde sig i og arbejde i Danmark. Læs mere om de relevante ordninger nederst på siden.

Ordningerne indeholder forskellige krav til medarbejdernes uddannelse, type af arbejde og den løn, som de vil få for arbejdet i Danmark.

Det er virksomhedens ansvar, at medarbejderne har gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Hvis udenlandske medarbejdere arbejder i Danmark uden opholds- og arbejdstilladelse, risikerer virksomheden at blive straffet med bøde, og medarbejderne risikerer at blive udvist af landet.

Der gælder for alle ordninger om ophold til erhverv, at der er krav om, at ansættelsen skal ske på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, og at lønnen for længerevarende ophold skal udbetales til en dansk bankkonto.

Krav om sædvanlige løn- og ansættelsesforhold på alle erhvervsordninger
Uanset hvilken ordning, som der søges på, skal kravet om sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår være opfyldt. Udenlandske arbejdstagere fra tredjelande skal altså tilbydes samme vilkår som danske arbejdstagere.

I praksis betyder det, at SIRI i vurderingen tager udgangspunkt i den samlede bruttoløn (kun likvide midler), inkl. udbetalte feriepenge og indbetaling til arbejdsmarkedspension. Andre løndele, fx fri telefon eller kost og logi, indgår ikke i lønbegrebet, da det ikke vurderes at være sædvanlige efter danske vilkår.

I vurderingen af om lønnen er sædvanlig, sammenligner man med nedre kvartil i DA’s lønstatistik for pågældende arbejdsfunktion under hensyntagen til lønmodtageres anciennitet, arbejdstid og geografisk område.

Er SIRI i tvivl, om en ansøgning lever op til sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, kan SIRI vælge at få en vurdering af ansøgningen i de regionale arbejdsmarkedsråd. Rådenes udtalelser er vejledende, men i praksis følger SIRI rådenes udtalelser. Ansættelser med overenskomst er som udgangspunkt altid sædvanlige.

SIRI kan give formodningsafslag i sager, hvor de skønner, at der er risiko for snyd. Det gælder fx i sager på beløbsordningen, hvor lønnen ligger omkring beløbsgrænsen, men 20 % eller mere over medianlønnen i DA’s lønstatistik for en stilling med tilsvarende anciennitet. Her vil ansøger skulle redegøre for sædvanlige kvalifikationer eller andre vilkår, der kan godtgøre det høje lønniveau. Hvis ikke det er tilfældet, vil det medføre et afslag.

Krav om dansk bankkonto
Det gælder for alle ordninger, at lønnen skal udbetales til en dansk bankkonto. Den danske bankkonto skal være oprettet inden for 90 dage, fra opholdstilladelsen er givet.

Meget korte ophold er derfor undtaget kravet om dansk bankkonto.

Ophold efter fx Positivlisten er undtaget kravet om dansk bankkonto, så længe opholdet ikke overstiger 180 dage, som regnes fra indrejse i Danmark.

Læs om de mest relevante ordninger herunder:

Beløbsordningen – høj løn

Beløbsordningen er for ansøgere med en høj årsløn - i 2021 er den på min. 445.000 kr. (den samlede bruttoløn inkl. udbetalte feriepenge og indbetaling til arbejdsmarkedspension).

Der er ingen særskilte krav til fx uddannelsesniveau, erhvervsområde eller fag, men ansøgningen skal leve op til sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder også, at hvis lønnen er væsentlig højere end det sædvanlige lønniveau for pågældende stilling og anciennitet, dvs. at den ligger 20 % højere end medianlønnen, kan SIRI afvise ansøgningen, medmindre virksomheden og ansøger kan retfærdiggøre det højere lønniveau.

Det høje lønniveau kan fx retfærdiggøres af særlige kvalifikationer, eller hvis virksomheden kan påvise et tilsvarende lønniveau i sammenlignelige stillinger i samme virksomhed.

Beløbsordningen er den næstmest anvendte ordning efter fast-track ordningen. Ordningen benyttes især af små- og mellemstore virksomheder, som ikke kan certificeres, eller som har få internationale rekrutteringer.

Positivlisten – for kokke (krav om at virksomheden opfylder praktikmål/tage elever ind)

Positivlisterne er lister over erhverv, der mangler arbejdskraft på faglært eller højt kvalificeret niveau.

Mangel på arbejdskraft er her defineret som en forgæves rekrutteringsrate på 20 % eller derover.

Listerne dannes på baggrund af arbejdsmarkedsbalancen og offentliggøres to gange årligt i henholdsvis januar og juli.

Positivlisten for faglærte
Trods ordningen er møntet på faglærte, er det ikke et krav, at ansøger er faglært eller kan dokumentere en faglært uddannelse, men det er et krav, at virksomheden opfylder sit praktikpladsmål.

Virksomheden skal opfylde uddannelsesforpligtelser og er dermed forpligtet til at uddanne et bestemt antal elever.

Læs om ordningen her.

Positivlisten rummer flere faggrupper, heriblandt kokke.

Læs mere om uddannelsens indhold her.

Særlige individuelle kvalifikationer – kokke på Michelin niveau

Ordningen er til de særlige talenter, fx Michelinkokke, specialiserede kokke, kunstnere, artister mv.

For at søge om opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af særlige kvalifikationer skal ansøger kunne redegøre for, at vedkommende netop besidder særlige individuelle kvalifikationer, som er personligt knyttet til vedkommende. Derudover stilles der i nogle tilfælde krav om, at virksomheden skal kunne demonstrere et højt niveau inden for fx gastronomi, der kan retfærdiggøre ansættelsen af fx et internationalt anerkendt kokketalent.

Fast track (mere end 20 ansatte i virksomheden)

Fast-track ordningen giver mulighed for hurtig jobstart.

Hvis virksomheden søger om det, kan medarbejderne påbegynde deres arbejde med det samme eller efter ca. 10 dage. Medarbejderne får en midlertidig opholdstilladelse, som gælder, indtil SIRI har færdigbehandlet ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse.

Krav til certificering
Virksomheden skal opfylde en række betingelser for at kunne blive certificeret:

  • Virksomheden skal have mindst 20 fuldtids- og fastansatte medarbejdere
  • Virksomheden skal have deltaget i et vejledningsmøde hos SIRI og være indforstået med vejledningen
  • Virksomheden må ikke være straffet efter udlændingeloven
  • Virksomheden må ikke være ramt af lovlig arbejdskonflikt
  • Virksomheden må ikke have alvorlige udestående med Arbejdstilsynet

Læs mere om certificering her.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]