Offentlig udbud kaldes arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og er kendetegnet ved korte faglige kurser, hvor medarbejderens kompetencer kan blive udviklet i forhold til deres jobfunktion. Disse uddannelser udvikles og etableres i samarbejde med arbejdsmarkedsparter herunder og HORESTA.

Et AMU-kursus varer typisk fra 1 til 10 dage. Efter gennemført AMU-kursus bliver der udstedt et kursusbevis, som er et anerkendt kompetencebevis.

AMU-kurserne bliver afholdt med statstilskud, som finansieres af Undervisningsministeriet og virksomhederne via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB.

AMU-kurser er åbne for alle medarbejdere, men kun medarbejdere, der har en uddannelse til og med faglært niveau, kan få refusion for løntab (VEU-godtgørelse), tilskud til befordring og tilskud til kost og logi.

Medarbejdere med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau kan også modtage VEU-godtgørelse, hvis de ikke har anvendt deres uddannelse erhvervsmæssigt i de sidste fem år.

Fra 2011 er der nye regler om deltagerbetaling for kursister med videregående uddannelse, som betyder, at disse kursister skal betale fuld pris for AMU-kurser.

AMU-kurser udbydes åbent, men der kan være situationer, hvor kursisterne alene består af medarbejdere fra én virksomhed.

Få godtgørelse
  • Overenskomstansatte deltagere kan søge om 85 kr. pr. time i godtgørelse fra Kompetenceudviklingsfonden på www.pension.dk
  • VEU-godtgørelse kan søges til medarbejdere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. VEU giver tilskud til løntab, transport og kost/logi efter gældende regler

Læs mere om samtlige af HORESTAs og Danias efteruddannelsesmuligheder her.

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane
Hvad koster det at sende en medarbejder på AMU-kursus?

Deltagergebyret på et AMU-kursus varierer primært fra kr. 108,- til kr. 272,- pr. dag pr. kursist.

AMU-udbyderne kan derudover kræve yderligere betaling, hvis I har særlige ønsker til for eksempel tilrettelæggelsen. Den ekstra betaling kan maksimalt udgøre 140 kr. pr. dag pr. deltager.

Deltagerbetalingen vedrører kun selve undervisningen; der kan tilkøbes f.eks. frokost, hvis udbyderen tilbyder det.

Bed om et skriftligt tilbud fra AMU-udbyderen på en eventuel ekstra ydelse. Det kan være en god ide at indhente tilbud fra flere udbydere, så man kan sammenligne tilbuddene.

Skal virksomheden betale ekstra for at sende medarbejdere på AMU-kursus?

Virksomheden skal kun betale ekstra for at sende medarbejdere på AMU-kurser hvis der er tale om afvikling af kurset uden for normal arbejdstid eller for eksempel på virksomheden.

Det er ikke sikkert, at AMU-udbyderen kræver ekstra betaling for en sådan tilrettelæggelse.

Ekstrabetalingen, som maksimalt kan udgøre 140 kr. per dag, skal være annonceret i forbindelse med tilmeldingen af medarbejderne, og den skal kunne dokumenteres af udbyderen.

Hvis nogle udbydere kræver ekstra betaling for AMU-kurser, der foregår på normale vilkår, bør det afvises.

Hvad er en AMU-udbyder?

En AMU-udbyder er en erhvervsskole (teknisk skole, handelsskole), et AMU-center, erhvervsuddannelsescenter eller en privat virksomhed, der er godkendt af Undervisningsministeriet.

Der er også nogle private virksomheder, der har en aftale med en AMU-udbyder om at gennemføre et eller flere AMU-kurser. Her gælder nøjagtig de samme regler og økonomi som for alle andre AMU-udbydere.

Kan man få veu-godtgørelse til dækning af løntab?

For ufaglærte og faglærte medarbejdere er der mulighed for at få veu-godtgørelse. Medarbejdere med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau kan også modtage veu-godtgørelse, hvis de ikke har anvendt denne uddannelse erhvervsmæssigt i fem år.

Man kan få veu-godtgørelse hvis medarbejderen har haft eller ville få et løntab ved kursusdeltagelsen.

Der kan kun udbetales veu-godtgørelse for de dage, medarbejderen rent faktisk har deltaget i kurset og altså ikke ved sygdom.

Der kan maksimalt udbetales veu-godtgørelse for 7,4 timer pr dag, også selv om kurset varer længere den pågældende dag.

Veu-godtgørelsen tilfalder normalt virksomheden, når medarbejderen får løn under kurset.

Se satsen for VEU-godtgørelse her: www.veug.dk

Ansøgningen om veu-godtgørelse sker digitalt via www.efteruddannelse.dk – samme sted som man tilmelder medarbejderen.

Kan man få godtgørelse til AMU fra kompetencefondene?

Overenskomstdækkede medarbejdere kan få frihed til selvvalgt uddannelse, og der kan søges om godtgørelse af kurser fra kompetencefondene.

Der er stor forskel på regler og vilkår for at opnå fra kompetencefondene, afhængig af overenskomstområde. Man skal finde ud af, hvilken overenskomst medarbejderen er dækket af, inden man søger om godtgørelse. Læs/Søg vedr. HORESTA/3F overenskomstens kompetencefond på www.pension.dk

Vedr. HORESTA/HK Privat overenskomstens kompetencefond - kontakt HORESTA

Når ansøgningsskemaet til veu-godtgørelse skal udfyldes, gælder det også for medarbejdere, som får støtte fra kompetenceudviklingsfonden, at man afkrydser pkt. 2. ”Min arbejdsgiver udbetaler sædvanlig løn under uddannelse”.

Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra AMU-kurset?

AMU-udbyderen kan beslutte at opkræve udeblivelsesgebyr. Udeblivelsesgebyret er 2.500 kr. for kurser med en varighed på til og med 37 timer og 3.500 kr. for kurser med en varighed, der er længere end 37 timer.

Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, som fx sygdom, fritages man for betalingen.

Det skal fremgå af AMU-udbyderens hjemmeside, om der opkræves et gebyr.

Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?

Der er cirka 3.000 forskellige AMU-kurser at vælge mellem:

  1. På www.efteruddannelse.dk kan man fx finde AMU-kurserne ved at søge på det, man ønsker, at medarbejderen skal lære. 
  2. På UddannelsesGuiden www.ug.dk under arbejdsmarkedsuddannelse. 
  3. Kontakt en lokal AMU-udbyder - en erhvervsskole eller et AMU-center. 
  4. Kontakt dit lokale VEU-center, som er et servicecenter, som kan rådgive dig om AMU-kurser samt FVU-undervisning (dagligdags dansk og regning).
Hvordan tilmelder man en medarbejder til et AMU-kursus?

Virksomhederne skal tilmelde medarbejderne via www.efteruddannelse.dk. Her kan man finde AMUkurserne og AMU-udbyderne. På forsiden er der en guide til, hvordan man bruger portalen, og der findes også en hotline, hvor man kan få hjælp.

Hvis AMU-kurset ikke udbydes i nærheden af dig kan du kontakte det lokale VEU-center som kan finde frem til hvilke AMU-udbydere, der kan gennemføre dette AMU-kursus.

Kan medarbejderne selv tilmelde sig et kursus?

Jeres medarbejdere kan til enhver tid kontakte en AMU-udbyder med henblik på efteruddannelse i fritiden. I sådanne situationer er der ikke mulighed for veu-godtgørelse.

Hvis jeres medarbejdere udnytter deres ret til orlov uden løn, kan de tilmelde sig AMU-kurser og har mulighed for at få veu-godtgørelse.

Hvilke medarbejdergrupper har adgang til AMU?

Alle medarbejdere, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU-kurser, men der kan være forskel på den deltagerbetaling, som medarbejdere skal betale for samme kursus. Dette afhænger af uddannelsesbaggrund.

For at sikre at medarbejderen sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan det forud for optagelse til et AMU-kursus pålægges medarbejderen at gennemføre en test i undervisningssproget.

AMU kan udbydes såvel på dansk som andre sprog eller med en kombination af dansk og andre sprog.

Afholdes der AMU-kurser for flygtninge/indvandrere?

Der er særlige muligheder for medarbejdere, der ikke kan tilstrækkeligt dansk til at få fuldt udbytte af almindelige AMU-kurser.

Eksempler er:

  • Dansk som andetsprog 
  • Særlige uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere 
  • Forlænge de enkelte AMU-kurser for flygtninge og indvandrere med op til 25 pct. 
  • Praktik i et AMU forløb.
Kan AMU-kurset gennemføres om aftenen eller i weekenden?

Det er muligt at få gennemført AMU-kurser uden for normal arbejdstid. AMU-udbyderen er dog berettiget til at kræve en højere deltagerbetaling for kurset, hvis det afholdes uden for normal arbejdstid.

Denne ekstrabetaling må ikke overstige 140 kr. pr. deltager pr. dag (= 7,4 timer), og udbyderen skal godtgøre, at der er tale om en merudgift ved gennemførelsen. Dette kan I bede om at få skriftligt dokumenteret.

Kan man få AMU-kurser splittet op over flere uger?

Ja, man kan få det gennemført på halve dage, en fast ugedag, eller over flere måneder mellem enkelte kursusdage. Den samlede varighed for kurset skal dog overholdes.

Kan man få flere AMU-kurser i et forløb?

Der er mange udbydere, som tilbyder forløb, hvor kurserne hænger naturligt sammen. Et forløb behøver ikke tidsmæssigt at hænge sammen, men kan blot være et udtryk for, at man tilmelder medarbejdere til en ”hel pakke”.

Kan man få AMU-kurset gennemført på virksomheden?

Det kan ofte lade sig gøre, men skal aftales med udbyderen. AMU-kurset skal være åbent for alle, så medarbejdere fra andre virksomheder også kan deltage, medmindre holdet er fyldt op.

Den maksimale ekstra betaling for at få et AMU-kursus gennemført i virksomheden er 140 kr. pr. dag pr. deltager, og udbyderen skal skriftligt dokumentere, at der er ekstra udgifter ved at gennemføre undervisningen på en virksomhed.

Hvor mange deltagere skal der være, før et hold bliver oprettet?

AMU-udbyderen skal annoncere det minimumsantal, der skal være tilmeldt et hold, for at det oprettes.

Det er en god ide som virksomhed at indgå en samarbejdsarbejdsaftale med AMU-udbyderen om netop holdstørrelser, hvis man har behov for at fylde hele hold.

Man kan aftale med AMU-udbyderen at betale for de tomme pladser, så man er sikker på, at AMU-kurset bliver afholdt. AMU-udbyderen kan frit sætte sin pris for de tomme
pladser, men udgangspunktet er, at betalingen svarer til de udgifter, som det tabte taxametertilskud medfører for udbyderen.

Virksomheden bør kontakte HORESTA, hvis prisen for tomme pladser er meget høj, eller hvis AMU-udbyderens krav til holdstørrelse er urealistisk højt.

Kan man få testet sine læse-skrive-regne færdigheder i AMU?

Ja, deltagere i AMU-kurser eller individuel kompetencevurdering, IKV, kan få vurderet deres færdigheder i læsning, skrivning og regning.

Man kan få vejledning om undervisning via den forberedende voksenuddannelse (FVU). Der er ikke deltagerbetaling for IKV, og der er mulighed for lønrefusion, hvis IKV’en foregår i arbejdstiden.

Kan man tage AMU-kurser som fjernundervisning og e-læring?

Ja, AMU-kurser kan foregå som fjernundervisning.

Hvordan er jeg sikker på, at AMU-udbyderne følger gældende love og regler?

Hvis virksomheden kontaktes af en privat leverandør, som ikke selv er godkendt som AMU-udbyder, kan det være svært at få information om, hvilken skole godkendelsen udlånes fra - og få garanti for, at reglerne overholdes.

Er man det mindste i tvivl om, at det, man aftaler med en AMU-udbyder, er i overensstemmelse med gældende love og regler, er det en god ide at få kursusudbyderen til skriftligt at garantere, at gældende love og regler er overholdt. Dette kan skrives ind i en samarbejdsarbejdsaftale mellem virksomhed og AMU-udbyder.

Hvor kan man klage, hvis man er utilfreds med AMU-udbyderens ydelser eller priser?

En eventuel klage skal først rettes til udbyderen/den skole der har godkendelsen, men der kan også klages til undervisningsministeriet.