Bonus, tantieme eller gratiale er ydelser, som medarbejderen kan modtage ud over den normale aflønning. Sådan incitamentsaflønning kan være en vigtig motivationsfaktor, der har til formål at sikre større effektivitet hos medarbejderne og dermed være med til at skabe positive tal på virksomhedens bundlinje. Det er derfor vigtigt at koble en incitamentsaflønning til virksomhedens overordnede forretningsstrategi, mål, værdier og kultur med henblik på at sikre en sammenhæng mellem medarbejderens motivation og virksomhedens overordnede mål.

En bonusordning/tantieme/gratiale kan udformes på mange forskellige måder.

En bonusordning kan f.eks. have til formål at forøge omsætningen og være udformet som en procentvis andel af virksomhedens overskud. Ordningen kan løbe over et kalenderår, et kvartal eller anden fastsat periode.

En bonusordning kan også have som formål at nedbringe indkøbspriserne på varer, hvor medarbejderen forhandler priser med leverandører og samarbejdspartnere. Bonus kan da fastsættes til at udgøre en procentdel af besparelsen.

Ordningen kan også være udformet med et kontant beløb, der for eksempel kan opnås ved en ekstraordinær arbejdsindsats eller ved opnåelse af et bestemt mål.

En aftale om bonus, tantieme eller gratiale bør klart beskrive formålet med ordningen og aftalens kriterier. Derudover bør perioden og udbetalingstidspunktet også fremgå af aftalen, således at der ikke senere opstår tvivl om det aftalte.

Incitamentsaflønning ved fravær

Funktionærer har under lønnet fravær pga. sygdom, graviditet og barsel ret til den incitamentsaflønning, som de ville have fået, hvis de ikke havde været fraværende.

Størrelsen på incitamentsaflønningen skal opgøres på baggrund af et skøn over, hvad funktionæren ville have realiseret, såfremt medarbejderen ikke havde været fraværende. Hvis det ikke er muligt at foretage et skøn, må arbejdsgiver i stedet lægge tidligere opnåede resultater for incitamentsaflønning til grund for vurderingen.

For overenskomstansatte medarbejdere, som ikke er omfattet af funktionærloven afhænger retten til aflønning under fravær af den konkrete overenskomst.

Incitamentsaflønning ved fratræden i løbet af aftaleperioden

Funktionærer har iht. funktionærlovens § 17a i langt de fleste tilfælde krav på en forholdsmæssig andel af den aftalte incitamentsaflønning, svarende til den del af perioden, hvor medarbejderen har været ansat. Medarbejderen skal først have incitamentsaflønning udbetalt på det tidspunkt, hvor der normalt ville blive udbetalt.

HORESTA Arbejdsgiver rådgiver om bonus, tantieme eller gratiale og hjælper med udformning af den skriftlige aftale. Det anbefales altid at der rettes henvendelse til HORESTAs juridiske afdeling ved ordninger for overenskomstansatte medarbejdere.

 

FAQ

Skal der beregnes feriegodtgørelse og ferietillæg af bonus?

En kontant bonus indgår i beregningen af feriegodtgørelse i optjeningsåret – også selvom den først udbetales i det efterfølgende år.

Skal medarbejderen have udleveret bonusordningen på skrift?

Ja, medarbejderen skal som udgangspunkt modtage et tillæg til sin kontrakt med bonusordningen senest 1 måned efter, at bonusordningen træder i kraft. Hvis der sker ændringer i bonusaftalen efterfølgende, skal der udleveres et nyt kontrakttillæg til medarbejderen senest 1 måned efter, at ændringerne træder i kraft.

Kan virksomheden frit ændre en eksisterende bonusaftale?

Det vil ofte udgøre en væsentlig stillingsændring at forringe vilkår i en bonusaftale.

Da en medarbejder kan betragte en væsentlig vilkårsændring som en opsigelse, bør en virksomhed udvise en høj grad af påpasselighed, før der ændres i en bonusaftale.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]