En medarbejder kan opsiges med det opsigelsesvarsel, der er fastsat i overenskomsten, hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, funktionærloven, hvis medarbejderen er omfattet af funktionærloven eller ansættelsesbeviset, hvis medarbejderen hverken er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven.

Er medarbejderen både omfattet af en overenskomst og funktionærloven, er det opsigelsesvarslerne i funktionærloven, der findes anvendelse.

KRAV OM SAGLIG BEGRUNDELSE FOR OPSIGELSE

Der er krav om en saglig begrundelse for opsigelsen, hvis medarbejderen er overenskomstdækket med mere en 9 måneders anciennitet eller hvis medarbejderen er funktionær med mere end 1 års anciennitet.

Opsigelse kan være begrundet enten i virksomhedens forhold eller i medarbejderens egne forhold.

De forhold i virksomheden, som kan give anledning til opsigelser, kan for eksempel være:

 • omsætningsnedgang,
 • nedskæringer,
 • organisationsændringer,
 • omstrukturering eller rationalisering.

Opsigelse på grund af medarbejderens egne forhold kan eksempelvis skyldes:

 • at medarbejderen ikke udfører sit arbejde godt nok,
 • at medarbejderen har et sygefravær, der påvirker virksomhedens drift, eller
 • at vedkommende generelt ikke overholder de retningslinjer, som virksomheden har udstukket for arbejdets udførelse eller
 • adfærden på virksomheden.

En opsigelse begrundet i medarbejderens egne forhold kræver i de fleste tilfælde, at der på forhånd er givet én eller flere advarsler.

Hvis opsigelsen ikke anses for sagligt begrundet, kan medarbejderen rejse et krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Det anbefales altid at søge rådgivning hos HORESTA forud for en eventuel opsigelse.

FRATRÆDELSESGODTGØRELSE

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at der i visse tilfælde skal betales fratrædelsesgodtgørelse. Se særligt overenskomstbestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse samt funktionærlovens § 2a.

Hvad er godtgørelsesniveauet for en usaglig opsigelse?

Svar:                                 

Godtgørelsens størrelse afhænger af en række faktorer, herunder medarbejderens anciennitet og opsigelsen eller bortvisningens karakter. Desuden er der forskel på, om medarbejderen er funktionær og/eller dækket af en overenskomst.

Er medarbejderen funktionær, rejses kravet for godtgørelse efter funktionærlovens bestemmelser. Godtgørelsen kan i så fald maksimalt udgøre et beløb svarende til halvdelen af funktionærens løn i opsigelsesperioden. Er funktionæren fyldt 30 år, kan godtgørelsen udgøre indtil 3 måneders løn. Har funktionæren været beskæftiget uafbrudt i 10 eller 15 år, kan godtgørelsen udgøre henholdsvis op til 4 eller 6 måneders løn.

Er medarbejderen omfattet af en overenskomst, rejses kravet derimod efter Hovedaftalen. Godtgørelsen kan i så fald maksimalt udgøre et beløb svarende til 52 ugers løn.

Hvis medarbejderen både er omfattet af funktionærloven og en overenskomst (f.eks. receptionister), kan medarbejderen efter eget valg rejse krav efter enten funktionærloven eller Hovedaftalen.

Kan en fritstillet medarbejder blive kaldt på arbejde i opsigelsesperioden?

Svar:                                 

Nej. Ved en fritstilling forstås, at medarbejderen ikke står til rådighed for arbejdsgiveren i opsigelsesperioden. Omvendt forholder det sig med en suspenderet medarbejder, som har pligt til at stå til rådighed for arbejdsgiveren i opsigelsesperioden.

Hvem har krav på en fratrædelsesgodtgørelse?

Svar:

Overenskomstdækkede medarbejdere med mere end 3 års anciennitet.

Godtgørelsen udgør:

 • Efter 3 års ansættelse kr. 2.500,00
 • Efter 6 års ansættelse kr. 5.000,00
 • Efter 8 års ansættelse kr. 7.500,00

For overenskomstdækkede medarbejdere oppebæres godtgørelsen dog ikke, hvis medarbejderen har fået nyt job, er funktionær, modtager folke- eller førtidspension eller på anden måde er bedre stillet end efter overenskomstens regler.

Funktionærer med mere end 12 års anciennitet, er berettigede til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de afskediges på grund af virksomhedens forhold.

Godtgørelsen udgør:

 • Efter 12 års ansættelse en godtgørelse svarende til 1 månedsløn
 • Efter 17 års ansættelse en godtgørelse svarende til 3 måneders løn

Funktionærer oppebærer dog ikke godtgørelsen, hvis de berettiget bortvises.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk