At en medarbejder ikke bliver forlænget i en midlertidig stilling, svarer det til en opsigelse eller en manglende ansættelse? Ifølge en ny Vestre Landsretsdom er svaret det sidste.

Landsretten skulle vurdere, om valget om ikke at forlænge den gravide i en stilling var diskriminerende efter reglerne om opsigelse af medarbejdere jf. Ligebehandlingslovens § 9 eller efter reglerne om, at man ikke må lade være med at ansætte en gravid pga., vedkommendes graviditet jf. Ligebehandlingslovens § 2.

Grunden til, at sondringen er vigtig, er, at godtgørelsesniveauet er meget forskelligt alt efter, om det er den ene eller den anden regel, arbejdsgiveren havde brudt. Hvis medarbejderen er blevet opsagt pga. graviditeten, vil medarbejderen typisk kunne kræve en godtgørelse svarende til mellem 6 til 12 måneders løn. Hvis derimod den manglende forlængelse dømmes efter reglerne om diskrimination ved manglende ansættelse, så er godtgørelsen typisk 25.000 kr.  

I sagen for Vestre Landsret var der tale om en medarbejder, der havde fået en midlertidig stilling som konstitueret butikschef.  Hun skulle være i stillingen i syv måneder, hvorefter hun ville vende tilbage til den stilling, hun havde, før hun blev konstitueret butikschef. Før udløbet af den midlertidige stilling gav hun arbejdsgiveren besked på, at hun var gravid. Da den midlertidige stilling udløb, blev hun ikke forlænget i stillingen.

Retten finder, at der ikke var nogen tvivl om, at der var indgået en aftale om en tidsbegrænset stilling. Endvidere konstaterer landsretten, at der derfor ikke var tale om en situation, der kan ligestilles med en afskedigelse, men derimod en situation, der kan ligestilles med en manglende ansættelse efter Ligebehandlingslovens § 2.

Da virksomheden ikke har løftet bevisbyrden for, at valget om ikke at forlænge medarbejderen ikke havde noget som helst med hendes graviditet at gøre, fandt landsretten, at en passende godtgørelse vil være 25.000 kr.

Dommen lægger sig fint op ad øvrig retspraksis på området, og viser at et valg om ikke at forlænge en gravid medarbejder i en stilling også kan være diskriminerende. Dog skal forholdet ”kun” bedømmes efter reglerne om manglende ansættelse.    

HORESTA advarer om henvendelser vedr. varemærkebeskyttelse

HORESTA har fået et par henvendelser fra medlemmer, som har fået et brev eller en e-mail fra en virksomhed, som kalder sig IPR Protection. Af brevet/mailen fremgår det, at en anden virksomhed via IPR Protection har ansøgt om at få varemærke(navne)beskyttet samme navn som den virksomhed, som er modtager af brevet/mailen fra IPR Protection.

Log ind