Loven, der iværksætter de nye vilkår for arbejdsfordeling, er trådt i kraft. Det betyder, at de nye vilkår er fremrykket i stedet for først at gælde fra 1. januar 2021.

De nye vilkår er som følger:

  • Adgang til at øge ledigheden fra de nuværende 50% til 80%, for medarbejdere omfattet af overenskomst, hvor arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har indgået aftale herom. HORESTA har indgået aftale med 3F Privat Service, Hotel og Restauration samt NNF (bageroverenskomsten). Desværre har HK meddelt, at de ikke vil indgå en organisationsaftale, hvorfor virksomheder, der har brug for dette, skal tage kontakt til HORESTA med anmodning om en aftale for virksomheden. For medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomst, vil ledigheden fortsat maksimalt kunne udgøre 50%, idet trepartsaftalen ikke giver mulighed for at forhandle for ikke overenskomstdækkede medarbejdere.

 

  • Der er for funktionærer aftalt et nyt element, idet det efter den nye ordning nu er et krav, at ledigheden placeres i hele dage, medmindre der aftales andet lokalt på virksomheden/i afdelingen. For medarbejdere omfattet af overenskomsten skal en sådan aftale indgås som lokalaftale (se bilag B). For medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomst, vil aftalen skulle indgås med en medarbejderrepræsentant (tillidsrepræsentant/talsmand), og såfremt en sådan ikke er valgt eller udpeget med et flertal af de berørte medarbejdere.

 

  • For ikke-funktionærer kan ledigheden fortsat placeres i timer, dog således at eventuelle regler i overenskomster om daglig mindstearbejdstid respekteres. Dette gælder dog ikke eventuelle regler om mindstearbejdstid ved tilkald, med mindre medarbejdere på arbejdsfordeling bliver tilkaldt ved uforudset merarbejde.

 

  • Ved et uforudset og kortvarigt behov for merarbejde er det blevet muligt at anvende reserver/afløsere under arbejdsfordelingen, forudsat at de tilsvarende medarbejdere, omfattet af arbejdsfordelingen, også indkaldes til at arbejde fuld tid.

 

  • Som noget nyt er det blevet meldt ud, at reglerne om, at der maksimalt skal betales for 16 G-dage medarbejder pr. kalenderår er suspenderet i 2021, for så vidt angår den midlertidige arbejdsfordeling. Tilsvarende gælder beskæftigelseskravet på 74 timer inden for 4 uger ikke for den midlertidige arbejdsfordeling i 2021.

 

HORESTA har udarbejdet en vejledning om midlertidig arbejdsfordeling, som løbende opdateres. Den seneste version af vejledningen findes her.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende COVID-19 ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

KarinaLafrenz.jpg
Juridisk chef
Karina Lafrenz

Log ind