I marts sidste år indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en ”Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser”. Regeringen har nu fremsat et lovforslag på baggrund af denne aftale.

Med lovforslaget vil der ske ændringer af ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven og erhvervsuddannelsesloven. Hvis lovforslaget bliver endeligt vedtaget, vil ændringerne træde i kraft den 1. juli 2023.

Her er ændringerne, som regeringen lægger op til:

Ligebehandlingsloven

Med ændringen af ligebehandlingsloven bliver det præciseret, at arbejdsgivere har en pligt til at stille et chikanefrit miljø til rådighed og til at håndtere tilfælde af seksuel chikane. Det er egentligt en pligt som arbejdsgivere har allerede i dag, men med ændringen vil det fremgå direkte af lovteksten.

Derudover sker der en ændring af reglerne om kompensation. Godtgørelsesniveauet i grove sager som seksuel chikane forhøjes med en tredjedel. Som noget helt nyt indsættes en bestemmelse om, at der kan tilkendes godtgørelse for tort af den medarbejder, der har begået krænkelsen.

Arbejdsmiljøloven

Formuleringen ”fejl og mangler” bliver ændret til ”problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø” for at tydeliggøre, at arbejdsledere og ansatte har en forpligtelse til at reagere, hvis de bliver opmærksomme på problemer med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Elever

I erhvervsuddannelsesloven bliver der indsat en bestemmelse om, at en godkendelse til at have elever kan helt eller delvist tilbagekaldes i tilfælde af sager om seksuel chikane. Derudover vil der med ændringen kunne ses bort fra fristen på 1 måned til at ophæve uddannelsesaftalen ved væsentlig misligholdelse i tilfælde af seksuel chikane.

Hos HORESTA følger vi med i behandlingen af lovforslaget. Vi vil orientere jer, når lovforslaget er endeligt vedtaget og vil i den forbindelse afholde et webinar om seksuel chikane og de nye regler.

Log ind