Fra årsskiftet kunne hoteller, der anvender fossile brændstoffer til opvarmning og nedkøling få fradrag for den hertil knyttede energiafgift. Det skyldes, at der ikke længere skal betales rumvarmeafgift for opvarmning af hotelværelser.

Energi, der anvendes af hoteller og lignende virksomheder kan opdeles i hhv. energi til rumvarme og processer (f.eks. madlavning). HORESTA har i mange år kæmpet for at få hotelbranchen ligestillet med f.eks. produktionserhverv, hvor der har været fuldt fradrag for energiafgiften. Det er dét, der nu er lykkedes at få gennemført.

Ændringen dækker udelukkende den energi, der bruges i forbindelse med indkvartering af gæster. Det vil sige den energi, som bruges på at opvarme eller køle værelser, levering af varmt vand til gæsterne og energi leveret fra udlejer af campingplads til lejerne.

Målingen af energiforbruget kan enten foretages ved at montere en måler, der kan måle det direkte forbrug til godtgørelsesberettiget rumvarme i udlejede arealer, eller man kan bruge en skematisk fordelingsregel, hvor arealet af værelser regnes som en andel af virksomhedens samlede opvarmede areal, og herfra beregnes det forholdsmæssige energiforbrug.

I begge tilfælde ganges den opgjorte andel (enten målingen af de direkte forbrug eller opgørelsen af arealet af værelser) med 1,2. Dette er for at tage hensyn til forbruget i gangarealer, lobby mv., som ikke måles direkte eller indgår som en del af den skematiske fordelingsregel.

Hvis I ønsker at bruge den skematiske model, beregnes godtgørelsen sådan:

Din hotelvirksomhed har brugt gas svarende til 1.000 kr. i gasafgift for én måned.

Det totale opvarmede areal af virksomheden er 500 kvm., og opvarmede værelser udgør 350 kvm.

Du finder det areal, hvor opvarmning godtgøres ved at dividere værelsernes areal med det samlede areal og gange med 100:

350/500*100= 70 pct.

Herefter ganges med faktoren 1,2, hvorefter resultatet bliver 84 pct.

Nu tages 84 pct. af de 1.000 kr. afgift, og af disse kan 86,47 pct. (100-13,53) godtgøres:

Som hovedregel skal afgiftsgodtgørelsen beregnes ud fra energiindholdet i brændslet. Dette kan selvsagt ofte være svært at opgøre. Fradraget kan for 2024 derfor i stedet opgøres ved at reducere energiafgiften på fakturaen med 13,53 procent. Det betyder, at der i 2024 vil kunne godtgøres 86,47 procent af afgiften på brændslerne.

Regnestykket ser herefter sådan ud: 0,84*1000*86,47=726,35 kr.

Det betyder, at 726,35 kr. således kan godtgøres ud af afgiften på dit gasforbrug på 1.000 kr.

Overskud hos Billund Lufthavnshotel

Billund Lufthavnshotel ApS har igen overskud. Det fremgår af det seneste regnskab for 2023, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen

Log ind