Forskelsbehandlingsloven gør det meget klart, at arbejdsgivere ikke direkte eller indirekte må forskelsbehandle medarbejdere på grund af religion. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis et kriterium tilsyneladende er neutralt, men stiller en person med en bestemt religion ringere end andre personer. Dog er indirekte forskelsbehandling lovlig, hvis kriteriet er objektivt begrundet i et saglig formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

En sag ved højesteret omhandler en medarbejder ansat som idrætsfagslære på et teknisk gymnasium. I forbindelse med et åbent hus-arrangement, blev alle medarbejdere bedt om at møde på arbejde en lørdag. Medarbejderen meddelte, at han ikke ville deltage i arrangementet, da det stred mod hans religiøse overbevisning at arbejde på en lørdag.

Arbejdsgiveren pålagde medarbejderen af deltage. Da medarbejderen udeblev, blev han opsagt.

Medarbejderen anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren med krav om godtgørelse for indirekte forskelsbehandling på grund af religion.

Selvom Højesteret kom frem til, at der var tale om indirekte forskelsbehandling, blev arbejdsgiveren frifundet.

Højesteret fandt, at det havde været nødvendigt at pålægge medarbejderen at komme på arbejde den pågældende dag, fordi han var den eneste idrætsfagslære, og derfor den eneste der kunne præsentere faget ved åbent hus-arrangementet.

HORESTA mener, at Højesterets afgørelse er fornuftig og rimelig. Og samtidig har afgørelsen også betydning for virksomheder i bred forstand.

”Ofte afholder arbejdsgivere sig fra at opsige særligt beskyttede medarbejdere af frygt for at blive mødt med krav om godtgørelse. Dommen viser dog, at det muligt at opfylde ’nødvendighedskravet’ i forskelsbehandlingsloven og dermed blive friholdt fra krav, selvom der foreligger indirekte forskelsbehandling,” siger Johanne Hansted, advokat i HORESTA.

Hvis du som arbejdsgiver er i tvivl om, hvorvidt en opsigelse vil være i strid med forskelsbehandlingsloven, kan du ringe i vores callcenter på telefon 3524 8040.

Log ind