Der er offentliggjort en ny positivliste for faglærte gældende for 1. halvår 2021, hvor køkkenchefer, souschefer (kun til køkkenet) og kokke igen er medtaget.

Det betyder, at det er muligt at rekruttere faglært arbejdskraft fra lande uden for EU/EØS og Norden til de opregnede stillinger på mere lempelige vilkår, end hvad der er gældende for medarbejdere, der ikke har en uddannelse, der er nævnt på positivlisten.

De krav der stilles til arbejdstilladelser efter positivlisten, er, at medarbejderens løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold, og at virksomheden er omfattet af reglerne om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og opfylder måltallet for det antal elever, som arbejdsgiveren pålægges at oplære. Virksomheden må altså ikke i denne forbindelse være påkrævet at betale merbidrag.

Nye krav til arbejdstilladelser til personer der ikke er EU/EØS eller nordiske statsborgere

Der er også kommet nye regler for arbejdstilladelser til personer, der ikke er statsborgere i EU/EØS eller Norden. Der er to væsentlige nyskabelser: der stilles krav om lønudbetaling til dansk bankkonto, og der skal fremover søges særskilt arbejdstilladelse for medfølgende familiemedlemmer.

Udbetaling af løn til dansk bankkonto

Der indføres krav om, at medarbejdere med arbejdstilladelser skal have deres løn udbetalt til en dansk bankkonto. En bankkonto der skal være oprettet indenfor en periode på 90 dage. Hvornår de 90 dage regnes fra, afhænger af, om medarbejderen befinder sig i eller udenfor Danmark, når vedkommende modtager sin arbejdstilladelse.

I de nye regler er det herudover bestemt, at det kun er aflønning, der reelt udgør likvide midler, som kan indgå i SIRI’s vurdering af, om en ansættelse er på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

De nye regler omfatter alle førstegangsansøgninger indgivet efter 1. januar 2021 på følgende ordninger: Fast track-ordningen, Beløbsordningen, Positivlisten for højtuddannede, Positivlisten for faglærte, Forskere, Særlige individuelle kvalifikationer, Fodermestre og driftsledere, Arbejdsmarkedstilknytning, Jobskifte inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen som følge af arbejdsmarkedstilknytning og Praktikantordningen.

Særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer

Det er ikke længere muligt for medfølgende familiemedlemmer at blive omfattet af hovedansøgerens arbejdstilladelse. Hvis et medfølgende familiemedlem ønsker at arbejde på samme virksomhed, eller en virksomhed, der har tæt sammenhæng til den virksomhed, som hovedansøgeren har arbejdstilladelse hos, kræver det fremover, at det pågældende familiemedlem får en særskilt arbejdstilladelse.

Dette krav gælder for alle ansøgninger om opholdstilladelser indgivet efter 1. januar 2021 – uanset om der er tale om førstegangs- eller forlængelsesansøgninger.

Ansøgninger om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer skal indgives til SIRI, og skal være vedlagt en ansættelseskontrakt. Det er en betingelse, at vedkommende arbejder mindst 30 timer om ugen, og at løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt er sædvanlige efter danske forhold. Disse ansøgninger vil være gebyrfritaget, og der skal ikke optages biometri i forbindelse med ansøgningen.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende rekruttering af udenlandske medarbejdere ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Log ind