Må man afskedige fleksjobber, der når folkepensionsalderen?

Højesteret har i en ny dom fastslået, at en arbejdsgiver var berettiget til at opsige medarbejder ansat i fleksjob, der ikke længere var berettiget til løntilskud fra kommunen. Tilskuddet bortfaldt som følge af, at medarbejderen nåede den lovfastsatte alder for folkepension.

Sagen var rejst af medarbejderens lønmodtagerorganisation, som påstod at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, deltidsloven og funktionærloven. Det mest interessante spørgsmål i sagen var, om den tidsmæssige sammenhæng mellem opnåelse af folkepensionsalderen, hvorved tilskuddet bortfaldt, og opsigelsen, var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

Højesteret udtalte, at fleksjobordningen består af to elementer. Det første er det særlige ansættelsesforhold, som et fleksjob er, og det andet er det offentlige tilskud, som gives af kommunen. Ordningens formål er at fremme beskæftigelsen for personer under folkepensionsalderen, der har et handicap eller andre væsentlige begrænsninger i deres arbejdsevne, og er derfor omfattet af en undtagelsesbestemmelse i forskelsbehandlingsloven, der netop giver mulighed for positiv særbehandling af særlige grupper. En opsigelse begrundet i folkepensionsalderens indtræden, og idet tilskuddet dermed bortfaldt, var derfor ikke ulovlig forskelsbehandling på grund af alder eller handicap.

I øvrigt fandt Højesteret heller ikke grundlag for at fastslå, at opsigelsen var sket i strid med reglerne i deltidsloven eller funktionærloven.

HORESTA har ikke ført sagen, men har ved advokat David Bar-Shalom følgende kommentar til afgørelsen:

”Fleksjobordningen er udtryk for fælles ønske fra lovgiver og arbejdsmarkedets parter om at få flere – også gerne ældre – i arbejde. Ved ophør af retten til tilskud på grund af folkepensionsalder skal det naturligvis ikke lægges arbejdsgiver til last, at man tilpasser driften og udøver ledelsesretten. Ellers ville arbejdsgiver være tvunget til at overtage den økonomiske forpligtelse, som tidligere blev dækket gennem tilskuddet fra kommunen. Det ville næppe føre til flere seniorer i fleksjob, snarere tværtimod.”

Ovenstående er alene et nyhedsreferat, og må ikke læses som juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

Log ind