Alle Folketingets partier har torsdag aftalt yderligere hjælpetiltag som følge af de konsekvenser Corona-virussen har for dansk økonomi. Dette sker med afsæt i regeringens udspil, som på en række områder er forbedret, og derudover er der suppleret med en række yderligere initiativer.

 1. Kompensation for virksomhedernes faste udgifter 

Staten vil dække nogle af de faste omkostninger f.eks. husleje og uopsigelige kontrakter, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

Principper for midlertidig kompensationsordning for faste udgifter mv.:

 • Virksomheder på tværs af brancher kan få kompensation
 • Virksomheder med fald omsætningen herhjemme på mere end 40 pct.
 • Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør generelt mellem 25 pct. og 80 pct.
 • Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter
 • Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 • Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

Virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (f.eks. leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang. Perioden er fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

 • 100 pct., hvis regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning, så længe forbuddet er gældende.
 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Erhvervsstyrelsen administrerer ordningen. Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. Den forventede omsætningsnedgang opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019. Dette skal være revisorpåtegnet, og virksomheden skal med tro og love bekræfte, at omsætningen er faldet. På denne baggrund udbetales kompensationen.

Der vil være en bagatelgrænse, hvis de faste udgifter ikke udgør mere end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab

Eksempel:

En restaurantejer kan som følge af det midlertidige forbud ikke bespise gæster i sin restaurant, men opretholder et salg på 15 pct. af sin normale omsætning via take away. Da restauranten oplever en omsætningsnedgang på 85 pct., kan den få kompenseret 80 pct. af sine kompensationsberettigede faste udgifter. De faste udgifter pr. måned udgøres af månedlige huslejeudgifter på 18.000 kr., en uopsigelig leasingaftale på varevogn 5.000 kr., renteudgifter på gæld til køkkeninventar på 4.000 kr. I alt faste udgifter på 27.000 kr. Kompensationen vil være 21.600 kr. svarende til 80 pct. af 27.000 kr.

 1. Kompensationsordning for selvstændige 

Regeringen foreslår en kompensation til de små selvstændige/ erhvervsdrivende, der har haft en gennemsnitlig omsætning på over 15.000 kr. pr. måned, der ikke har mere end 10 fuldtidsansatte, og der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen.

Staten kompenserer 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer i den tidligere præsenterede trepartsaftale. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30 pct. kan få dækket 75 pct. af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

Den helt konkrete model fastlægges hurtigst muligt, når de datamæssige muligheder er endeligt afklaret.

 1. Flere tiltag om offentlige indkøb, forhøjet ramme for statsgaranterede lån, statslig garanti til rejsegarantifond m.v.
 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger

Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. Garantirammen for store virksomheder hæves til i alt 25 mia. kr. og for små og mellemstore virksomheder til i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr. Dette vil facilitere udlån på op til 25 mia. kr. 

 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne

Offentlige statslige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomheder kommer godt igennem krisen. Til og med 31. oktober 2020 kan der dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten – dog således at dispensationerne trækkes tilbage, hvis den ekstraordinære situation forbedres. Det er er under afklaring, om der er tale om statsstøtte, som skal godkendes af EU-Kommissionen.

Det bliver muligt for statsinstitutioner at foretage forudbetaling for leverancer, der har levering frem til 1. juli 2020 og en værdi på højst 1 mio. kr. Statslige institutioner er allerede blevet opfordret til at udvise fleksibilitet over for leverandører. Det bliver derudover muligt for statsinstitutioner at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende, hvis misligholdelsen kan henføres til Coronavirus. Staten havde endvidere den 17. marts modtaget regninger for mere end 3 mia. kr., som vil blive betalt hurtigst muligt.

Regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden

Rejsegarantifonden styrkes med en statslig garanti på 1,5 mia. kr. 

 • Øget adgang til eksportkredit

Der oprettes en ny likviditetskaution i Danmarks Eksportkredit til nye lån for 1,25 mia.kr. til gavn for små og mellemstore danske eksportvirksomheder.

 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge

Dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause og perioden 9. marts-9. juni vil ikke tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Dagpengemodtagere kan derved modtage dagpenge i op til tre måneder længere. Det er betinget af, at borgeren er medlem af en a-kasse frem til 9. juni.

Sygedagpengemodtagere vil få forlænget deres dagpengeperiode med tre måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden 9. marts-9. juni, og hvis de ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter forlængelsesreglerne.

 • Øgede lånemuligheder for elever og studerende

Studerende og elever på ungdomsuddannelserne får ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Læs aftalen her og yderligere faktaark her.

 

København går videre med turismeafgift

Det vakte kritik fra turistbranchen, da et flertal af politikerne i Københavns Kommune sidste år stemte for, at man vil have en turismeafgift. På en afstemning torsdag stadfæstede politikerne, at man vil indføre afgiften.

Det tager turismen med fra Frigast-balladen

Turismen sejrede, da regeringen endelig meldte ud om Frigast-anbefalingerne og sanering af erhvervsstøtten. Men det langstrakte forløb har også givet vigtig læring til turismen, lyder det fra erhvervet selv.

Log ind