Blandt hoteller og andre overnatningsvirksomheder er der generelt et ”had-kærligheds”-forhold til OTAere som Booking.com og Expedia/Hotels.com, og mange hoteller har længe ønsket en mere stram lovgivning i forhold til OTAerne. Dette ønske imødekommes i et vist omfang af en ny forordning fra EU, den såkaldte Digital Markets Act (DMA).

Forordningen lægger nogle begrænsninger på, hvad store dominerende online-tjenester/platforme som f.eks. OTAerne kan gøre i forhold til deres erhvervskunder. Reglerne trådte i kraft den 2. maj 2023 og kan blandt andet få betydning for, hvordan en OTA som Booking.com agerer i forhold til hotellerne.

Ifølge forordningen kan en online-platform, f.eks. en OTA, blive udpeget som en såkaldt ”Gatekeeper”, hvis platformen opfylder visse objektive kriterier herunder tilstedeværelse i flere EU-lande, en vis omsætningsstørrelse (årlig omsætning i EU på minimum 7,5 mia. euro eller markedsværdi på minimum 75 mia. euro i seneste regnskabsår) og et vist antal henholdsvis slutbrugere (minimum 45 mio. månedlige slutbrugere/forbrugere) og erhvervsbrugere (minimum 10.000 årlige aktive erhvervsbrugere/virksomheder). Endelig skal platformen have en såkaldt ”forankret og holdbar” position på det europæiske marked.

Hvis en platform opfylder kriterierne for at være en Gatekeeper, bliver den underlagt en række begrænsninger i forhold til de virksomheder, som markedsfører og sælger ydelser via platformen. Blandt disse begrænsninger er bl.a., at der ikke må anvendes hverken brede eller smalle prisklausuler. Dette er en regel, som HORESTA og vores medlemmer har efterspurgt og kæmpet for i årevis.

”Er en OTA udpeget som gatekeeper vil den ikke kunne fastholde et krav om, at et hotel ikke må sælge en overnatning eller andre ydelser til samme eller en billigere pris på egen hjemmeside”, siger HORESTAs erhvervsjuridiske chef, Kaare Friis Petersen.

Booking.com: Vi lever ikke op til kriterierne

Det er online-platformene, der som udgangspunktet selv skal foretage vurderingen af, om de kan anses for gatekeepere. Det er også dem, der skal underrette EU-Kommissionen. Det betyder ikke, at man som online-platform blot kan undlade at foretage denne vurdering og eventuel underretning. Det kan nemlig udløse store bøder, hvis man er omfattet af reglerne men undlader at underrette EU-Kommissionen og dermed heller ikke efterlever de regler, der følger af at være omfattet.

Fristen for platformene til at give EU-Kommissionen besked om, hvorvidt de er omfattet af gatekeeper-reglerne var den 3. juli. 2023.

Den 4. juli 2023 udsendte Booking.com en pressemeddelelse. Her skriver Booking.com, at de vurderer, at de ikke opfylder kriterierne for at være ”gatekeeper”. Forklaringen er, at Booking.com er blevet ramt af samme betydelige omsætningsnedgang som hele hotelbranchen under coronakrisen. Ifølge pressemeddelelsen har Booking.com haft drøftelser med EU-Kommissionen om dette.

Det fremgår videre af Booking.coms pressemeddelelse, at de forventer at leve op til kravene ved udgangen af 2023. Her forventer Booking.com at passere de krævede beløbsgrænser for, hvornår man er omfattet af gatekeeper-regelsættet. Dette ligger imidlertid først klar, når Booking.coms årsregnskab for 2023 foreligger, formentligt i februar 2024.

Herefter har Booking.com 2 mdr. til at notificere EU-Kommissionen om, at man vil være omfattet af gatekeeper-regelsættet. Kommissionen har herefter 45 dage til at udpege Booking.com som ”gatekeeper” og senest 6 måneder derefter skal Booking.com leve op til reglerne, herunder altså reglen om, at man ikke må operere med prisklausuler. Det vil altså sige, at Booking.com ultimo 2024 må forventes at skulle eliminere deres prisklausul.

Ifølge HOTREC (den europæiske hotelorganisation) er der ikke andre OTA’er, herunder Expedia/Hotels.com, som pt. vil blive omfattet af Digital Markets Act.

HORESTA holder – sammen med HOTREC - løbende øje med udviklingen på dette område, og når der er nyt orienterer vi vores medlemmer.

 

Kaare-1920x1280.jpg
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Log ind