HORESTA har i en ny og principiel dom fra Vestre Landsret fået medhold i, at en medlemsvirksomhed kunne holde lønnen tilbage for en funktionær, der ikke vil møde op til en mulighedssamtale.

Funktionæren var ansat fuldtidssygemeldt i en længere periode. Arbejdsgiveren indkaldte skriftligt funktionæren til en mulighedssamtale for blandt andet at drøfte, hvilke opgaver der eventuelt kunne forventes varetaget under sygemeldingen og hvad fremtidsperspektivet for sygemeldingen i øvrigt var.

I indkaldelsen gjorde arbejdsgiveren opmærksom på, at en udeblivelse fra samtalen kunne betyde, at der ville blive foretaget lønstop eller ske bortvisning. Arbejdsgiveren gjorde også opmærksom på, at mulighedssamtalen, om nødvendigt, kunne gennemføres telefonisk, og at en udeblivelse fra samtalen kun kunne regnes som lovligt forfald, hvis der forelå en særskilt lægeerklæring herpå.

Funktionæren nægtede at møde op til samtalen under henvisning til, at den virkede formålsløs i forhold til udsigterne for sygeforløbet, men fremlagde ikke særskilt dokumentation for, at det ikke var muligt at deltage i mulighedssamtalen.

Virksomheden foretog herefter, efter yderligere skriftlige advarsler, først lønstop og derefter blev funktionæren bortvist som følge af udeblivelsen fra de indkaldte samtaler.

Funktionæren anlagde herefter sag med krav om udbetaling af den tilbageholdte løn, løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Byretten, og nu også Vestre Landsret, har slået fast, at udeblivelsen uden lovligt forfald berettigede arbejdsgiveren – som et mindre indgribende skridt – til at standse udbetaling af løn, med det formål at få funktionæren til at møde til samtalen. Både byret og landsret fandt også, at det efterfølgende var berettiget at bortvise funktionæren, henset til den fortsatte udeblivelse.

Funktionæren har den 26. september 2019 fået tilladelse fra Procesbevillingsnævnet til at anke sagen til Højesteret. HORESTA vil orientere om den endelige dom fra Højesteret, der forventes afsagt i løbet 2020.

Søg altid rådgivning i forbindelse med bortvisninger. Ovenstående er alene et nyhedsreferat og må derfor ikke anvendes som juridisk rådgivning eller erstatning herfor. Som medlem af HORESTA-Arbejdsgiver kan du få hjælp til at føre retssager ved domstolene vedrørende arbejds- og ansættelsesret. Kontakt os derfor, hvis du som medlem har fået en henvendelse om en mulig retssag.

Log ind