Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?
Reglerne for valg af arbejdsmiljørepræsentanter fremgår sædvanligvis af reglerne for valg af tillidsrepræsentant på det pågældende eller tilsvarende område.
Ifølge § 12, stk. 2 i HORESTAs hovedoverenskomst stilles følgende krav således til en arbejdsmiljørepræsentant:
Medarbejderen skal være heltidsbeskæftiget, være blandt de anerkendt dygtige medarbejdere og have været ansat mindst 9 måneder i virksomheden.
For tillidsrepræsentanter gælder desuden et krav om, at man skal være organiseret. Dette er dog ikke en forudsætning for at blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant.
Elever, arbejdsledere og arbejdsgivere kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentanter.

Fremgangsmåde ved valget 
Der er ingen særlige krav til, hvordan valget skal foregå. Det er dog en god idé at udsende en indkaldelse til valget i god tid – for eksempel 14 dage før valgets afholdelse. Der kan også sættes opslag op på relevante steder.

Arbejdsgiverens mulighed for at gøre indsigelse mod valget
Hvis arbejdsgiveren finder, at den valgte arbejdsmiljørepræsentant ikke lever op til tillidsmandsreglerne for så vidt angår valgbarhed, kan arbejdsgiveren gøre indsigelse mod valget. Men ellers ikke - det er medarbejderne, der skal vælge, hvem de vil have som arbejdsmiljørepræsentant.

Enhver uoverensstemmelse om arbejdsmiljørepræsentantens valg, valgbarhed mv. afgøres ved fagretlig behandling.

Hvad gør man, hvis ingen ønsker at lade sig vælge? 
Hvis det ikke lykkes at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, fungerer arbejdslederen alene. Dette vil også være tilfældet, hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende på grund af for eksempel sygdom eller ferie. I forhold til Arbejdstilsynet er det dog vigtigt, at arbejdsgiveren kan dokumentere regelmæssigt at have opfordret medarbejderne til at stille op til valg af arbejdsmiljørepræsentant. Det kan derfor anbefales, at opfordringen sker skriftligt. Du finder en skabelon på både engelsk og dansk i den sorte boks her på siden.

Hvis det over en længere periode ikke er muligt at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, kan en midlertidig løsning være, at en arbejdsmiljørepræsentant dækker flere arbejdssteder indenfor samme CVR-nummer. Dette er en klar undtagelse, men kan være nødvendigt for at sikre, at medarbejderne er repræsenteret. Arbejdsmiljørepræsentanten skal være indforstået med at varetage denne opgave, og vedkommende skal have kendskab til arbejdsstedet. Der skal løbende være drøftelser mellem arbejdsgiver og arbejdsmiljørepræsentanten om arbejdsbyrden, og arbejdsgiver skal regelmæssigt opfordre til at andre medarbejdere stiller op til posten.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for hele valgperioden 
Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 2 år, men valgperioden kan efter aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte forlænges til 4 år. Arbejdsmiljørepræsentanten sidder som udgangspunkt valgperioden ud. Han kan ikke ”væltes” af kollegerne, hvis de bliver trætte af ham. 

Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke nedlægge sit hverv i en valgperiode. Gør han det alligevel, har de ansatte ikke ret til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. Der kan dog vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige herom. 

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende fra virksomheden på grund af orlov, sygdom eller lignende i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder, kan der vælges ny arbejdsmiljørepræsentant.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten forlader virksomheden eller den afdeling, han repræsenterer, skal der vælges ny arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentantens rettigheder 
Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende eller tilsvarende faglige område. Det betyder, at der skal tvingende årsager til at afskedige en arbejdsmiljørepræsentant.

Ved afskedigelse er det i nogle overenskomster et krav, at organisationerne underrettes forud for afskedigelsen. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten ikke er særlig beskyttet efter overenskomstregler, så har vedkommende et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger. Det anbefales at tage kontakt til HORESTA, hvis man påtænker at afskedige en arbejdsmiljørepræsentant.

Beskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanten indtræder fra det tidspunkt valgets resultat meddeles arbejdsgiveren, uanset om funktionen først indtræder senere. For organiserede arbejdsmiljørepræsentanter skal valget tillige meddeles den faglige organisation.

Et overblik over arbejdsmiljørepræsentantens opgaver, rettigheder og pligter, som kan udleveres til den nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant, findes i den sorte boks her på siden.

 

Bemærk venligst, at ovennævnte ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Medlemsvirksomheder anbefales at kontakte HORESTAs juridiske afdeling for yderligere rådgivning på tlf. +45 35 24 80 40.

Vivi Nedergaard Lambert
Advokatfuldmægtig
Vivi Nedergaard Lambert
Arbejdslederrepræsentanter

I virksomheder, der skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsgiveren udpege en eller flere arbejdsledere til at indgå i virksomhedens arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at den valgte arbejdsleder har det fornødne kendskab til virksomheden. 

Beskyttelse af arbejdslederrepræsentanter

En arbejdsleder der indgår i arbejdsmiljøorganisationen må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet hermed. 

Hvis en arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen afskediges efter udløbet af en eventuel prøvetid, og det af en af parterne gøres gældende, at afskedigelsen er begrundet i sikkerheds- eller sundhedsmæssige forhold, kan arbejdslederens ansættelsesforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før spørgsmålet har været behandlet fagretligt.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]