HORESTAs gældende vedtægter blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 18. november 2015.

Indholdsfortegnelsen er gengivet nedenfor og vedtægterne i deres fulde ordlyd kan downloades som pdf-fil.

I forbindelse med de seneste vedtægtsændringer, blev der ligeledes justeret i HORESTAs valgregulativ, der ligeledes kan downloades i pdf-format.

HORESTAs vedtægter

Kap. 1 - Foreningens navn og formål
§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er HORESTA - Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet.

Foreningens hjemsted og værneting er Frederiksberg

§ 2 Begreb og formål

Stk. 1

HORESTA, hotel-, restaurant- og turisterhvervets hovedorganisation, er stiftet den 31. juli 1884.

Stk. 2

HORESTA har til formål i koordination med HORESTA Arbejdsgiver såvel nationalt som internationalt at:

A: Værne om og varetage de erhvervsinteresser som er repræsenteret i turisme-, oplevelses- og serviceerhvervene (herefter benævnt ”erhvervet”) i Danmark, herunder i særdeleshed medlemsvirksomhedernes interesser”.

B: Arbejde for udvikling og højnelse af erhvervet, herunder at styrke medlemsvirksomhedernes ramme vilkår, kompetenceudvikling, indtjeningsmuligheder og omdømme samt fremme fair konkurrence og etiske forretningsmetoder.

C: Kunne indsamle, udvikle og formidle medlemmernes viden og erfaringer i samarbejde med medlemmerne og koordinere medlemmernes politiske synspunkter, med henblik på opnåelse af politisk gennemslagskraft og på at skabe de bedst mulige forretningsbetingelser.

D: Bistå og rådgive medlemsvirksomhederne i virksomhedsspecifikke og/eller brancherelaterede spørgsmål.

E: Sikre medlemmerne størst mulig repræsentation og indflydelse i alle relevante strategiske og politiske organer.

F: Udvikle HORESTAs identitet, professionalisme og sociale foreningsliv med sigte på til stadighed at tegne en tydelig profil overfor omverdenen og skabe et nært, vedkommende og attraktivt fællesskab for medlemmerne og organisationens medarbejdere.

Kap. 2 - Medlemskab
§ 3 Optagelse af medlemsvirksomheder

Stk. 1

Som medlem kan optages virksomheder der driver virksomhed inden for erhvervet, jf. § 2, stk. 2, litra A.

Stk. 2

Anmodning om optagelse sker ved indsendelse af særlig optagelsesbegæring. Bestyrelsen har den endelige afgørelse af, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes.

Stk. 3

Såfremt en driftsansvarlig ophører med driften af en medlemsvirksomhed, kan personen søge optagelse som passivt medlem af HORESTA. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Ethvert passivt medlem af HORESTA er forpligtet til at betale kontingent i henhold til § 7, stk. 6.

§ 4 Medlemsvirksomhedens forhold til HORESTA

Stk. 1

Medlemsforholdet til HORESTA omfatter samtlige virksomhedens aktiviteter og medarbejdere samt eventuelle hermed koncernforbundne danske selskaber og virksomheder inden for erhvervet, medmindre bestyrelsen dispenserer herfra.

Stk. 2

Medlemsvirksomheden placeres i den region, hvor virksomheden er beliggende, og medlemsvirksomheden kan endvidere være medlem af en eller flere gruppeforeninger under HORESTA. Medlemskab af regionsforeninger og gruppeforeninger reguleres af de respektive vedtægter herfor.

Stk. 3

Medlemmer af HORESTA, som leverer ydelser, der kan behandles i Ankenævnet for Hotel, Restauration og Turisme er omfattet af HORESTAs garantiordning overfor branchens kunder. Såfremt medlemsvirksomheden af Ankenævnet idømmes en erstatning, der udløser betaling fra garantiordningen, søger HORESTA regres hos medlemsvirksomheden.

Stk. 4

Som medlem af HORESTA er virksomheden berettiget til at søge optagelse i HORESTA Arbejdsgiver.

Stk. 5

Alle medlemsvirksomheder er ved anvendelse af HORESTAs navn, logo mv. forpligtet til at anvende disse efter gældende retningslinjer.

§ 5 Klassifikation

Stk. 1.

HORESTA udbyder i samarbejde med Hotelstars Union en hotelklassifikationsordning. Ordningen tilbydes alle hoteller, herunder hoteller, som ikke er medlem af HORESTA. Klassifikation sker mod betaling af den af HORESTA til enhver tid fastsatte pris herfor, idet hoteller, som er medlem af HORESTA, tilbydes en særlig medlemspris. HORESTA kan udvikle og udbyde andre frivillige klassifikations-/mærkningsordninger.”

Kap. 3 - Servicebrugere og interessepartnere
§ 6 Servicebrugere og interessepartnere

Stk. 1

Organisationer og foreninger med interesse for/relationer til erhvervet kan gennem individuelle serviceaftaler sikres adgang til mod betaling at gøre brug af HORESTAs ydelser.

De enkelte brugeraftaler godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2

Virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre aktører, som leverer varer og/eller serviceydelser til erhvervet, jf. § 2, stk. 2, litra A, eller som har generel eller specifik interesse for/relationer til erhvervet kan mod betaling blive tilknyttet HORESTA som interessepartner. Interessepartnere kan ikke opnå medlemsmæssig indflydelse i form af eksempelvis stemmeret eller valgbarhed.

Kap. 4 - Kontingent
§ 7 Kontingent

Stk. 1

Ved indmeldelsen i HORESTA betaler medlemsvirksomheden et optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

Stk. 2

Kontingent opkræves kvartalsvis af HORESTA og indeholder bidrag til organisationer, som HORESTA er medlem af.

Stk. 3

For de medlemmer som tillige er medlem af HORESTA Arbejdsgiver indeholder kontingentet, som opkræves af HORESTA, tillige betaling af kontingentet til HORESTA Arbejdsgiver og DA.

Stk. 4

Kontingent til HORESTA svares fra og med det kvartal, hvori optagelsen finder sted.

Kontingentets størrelse beregnes, fastsættes og reguleres i henhold til HORESTAs særlige kontingentregulativ. Bestemmelser om forfaldsdato, konsekvenser ved manglende betaling mv. er også fastsat i kontingentregulativet

Kontingentregulativet skal godkendes af Repræsentantskabet.

§ 8 Ekstrakontingent

Stk. 1

Under ekstraordinære forhold, herunder hvis HORESTA måtte blive påført særlige ekstraudgifter, kan repræsentantskabet med bindende virkning for alle medlemsvirksomheder udskrive et ekstrakontingent.

Kap. 5 - Medlemskabets ophør
§ 9 Udmeldelse og ophør

Stk. 1

Medlemsvirksomheders udmeldelse af HORESTA kan kun ske med 6 måneders varsel til en 1. juli. Udmeldelsen skal ske skriftligt. Bestyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen om varslet.

Stk. 2

Såfremt en medlemsvirksomhed afhændes, er overdrageren forpligtet til både at oplyse erhververen om medlemskabet af HORESTA og HORESTA om afhændelsen.

Stk. 3

Et medlemskab ophører på HORESTAs foranledning uden iagttagelse af ovennævnte tidsfrister ved udgangen af det kalenderkvartal, hvor betingelserne for at være medlem af HORESTA ikke længere er til stede. HORESTA kan kræve behørig dokumentation for, at betingelserne fortsat er til stede.

Stk. 4

Tages en virksomhed under konkursbehandling, eller træder en virksomhed i betalingsstandsning, ophører medlemskabet ved konkursdekretets afsigelse eller på datoen for indledning af betalingsstandsning, med mindre konkursboet eller den tilsynsførende med betalingsstandsningen skriftligt meddeler, at medlemskabet opretholdes. Ved likvidation ophører medlemskabet ved likvidationens afslutning, jævnfør dog stk. 2. Såfremt indehaveren af en personligt ejet virksomhed afgår ved døden, ophører medlemskabet ved dødsdagen, med mindre dødsboet indenfor 3 måneder skriftligt meddeler, at dødsboet ønsker at indtræde i medlemskabet.

Stk. 5

Såfremt en medlemsvirksomhed er i restance med kontingent for to kvartaler eller derover eller andre pligtige pengeydelser til HORESTA ophører foreningens forpligtelser over for medlemmet, og virksomheden kan – efter skriftlig påmindelse – slettes som medlem. Jf. dog stk. 6.

Stk. 6

Slettelse som følge af restance fritager ikke pågældende medlemsvirksomhed fra forpligtelsen til at betale kontingent frem til udløbet af den almindelige udmeldelsesfrist, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 7

Ved enhver udmeldelse eller ophør af medlemskabet i HORESTA er virksomheden forpligtet til straks at ophøre med at bruge HORESTAs logo og med at bruge materialer, der indeholder HORESTAs navn og/eller logo eller henvisninger hertil.

Stk. 8

Ved passivt medlemskab kan udmeldelse ske til udgangen af et halvår, hvorved kontingentpligten samtidig ophører.

Stk. 9

Såfremt en medlemsvirksomhed fusionerer eller fissionerer, fortsættes medlemskabet for den/de fortsættende virksomheder.

Kap. 6 - Organisationens struktur
§ 10 HORESTAs centrale organer

HORESTAs centrale organer er:

  • Repræsentantskabet
  • Bestyrelsen
  • Administrationen
§ 11 HORESTAs repræsentantskab

Stk. 1

HORESTAs repræsentantskab, som er øverste organ, består af:

A. Bestyrelsen

B. I alt 20 repræsentanter blandt formændene for gruppeforeninger og ansvarlige ledere el.lign. for kontingentbetalende enheder (enkeltmedlemmer), hvor der tildeles/tilbydes plads på baggrund af størrelsen af kontingentrepræsentationen i foregående kalenderår.

C. Regionsformændene, som jævnfør stk. 2 tillige kan medtage sin næstformand eller andet regionsbestyrelsesmedlem fra regionsforeningen.

D. Vælges et bestyrelsesmedlem blandt repræsentantskabets medlemmer, skal dennes suppleant indtræde i repræsentantskabet.

E. Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen vælge at udvide repræsentantskabet; herunder at se bort fra kontingentstørrelse for en periode på op til 2 år.

Stk. 2

Gruppe- og regionsforeningernes næstformænd er suppleanter for de respektive formænd i repræsentantskabet. Regionsforeningerne har ret til at give fremmøde med to repræsentanter. Det påhviler repræsentantskabsmedlemmerne ved forfald at give eventuel suppleant meddelelse om deltagelse i repræsentantskabsmødet.

Stk. 3

I repræsentantskabsmødet deltager uden stemmeret HORESTAs direktion samt de af administrationens medarbejdere og gæster, som direktionen finder fornødent.

§ 12 Repræsentantskabets kompetence

Stk. 1

Repræsentantskabet skal udforme HORESTAs målsætninger og politik i alle vigtige brancheanliggender.

Stk. 2                  

Repræsentantskabet godkender HORESTAs årlige budget og regnskab.

Stk. 3

Repræsentantskabet vælger HORESTAs formand samt øvrige medlemmer til bestyrelsen, jf. bestemmelserne i § 14.

Stk. 4

På andet repræsentantskabsmøde i ulige år gennemgås samtlige udvalg, øvrige bestyrelser, kommissioner, institutioner m.v. med henblik på udpegning af den fremtidige repræsentation såvel internt som eksternt.                      

Stk. 5

Personer, som er udpeget til tillidshverv, men som i udpegningsperioden pga. af ophør med virksomhedsdrift eller af andre grunde ikke længere opfylder de betingelser, som lå til grund for udpegningen, skal trække sig fra det pågældende tillidshverv efter senest 4 måneder.

Stk. 6

Ændringsforslag til HORESTAs vedtægter skal behandles af og godkendes i repræsentantskabet. Godkendelse af vedtægtsændringer fordrer minimum 2/3 kontingentvægtet flertal.

§ 13 Repræsentantskabets møder og afstemninger

Stk. 1

Repræsentantskabet holder ordinært møde 2 gange om året; i april og oktober kvartal. Ethvert møde indkaldes skriftligt og med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden, idet bemærkes, at mødedato og mødested meddeles senest 30 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2

Sager, som skal forelægges for repræsentantskabet sendes til bestyrelsen, således at de er administrationen i hænde senest 14 dage forud for mødets afholdelse.

Stk. 3

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når 6 af repræsentantskabets medlemmer eller et flertal i bestyrelsen med angivelse af dagsorden og mindst 30 dages varsel kræver det.

Stk. 4

Repræsentantskabets møder ledes af HORESTAs formand eller i dennes fravær af næstformanden. Dog ledes personvalg af en af repræsentantskabet valgt dirigent.

Stk. 5

Hvert medlem af repræsentantskabet råder ved afstemning over én stemme. Ved valg af formand samt øvrig bestyrelse og for så vidt angår godkendelse af vedtægtsændringer og behandling af de til vedtægterne knyttede regulativer foretages dog afstemning på baggrund af kontingentvægt, jævnfør § 13, stk. 6. Ethvert medlem af repræsentantskabet kan kræve kontingentvægtet afstemning i alle spørgsmål. Herudover henvises til særskilt valgregulativ.

Stk. 6

Repræsentantskabet tildeles kontingentvægtede stemmer efter følgende retningslinjer:

Gruppeforeningsformændene tildeles per januar måned 1 stemme pr. påbegyndt 1000 kr. pålignet kontingent til gruppeforeningens tællende medlemmer i foregående regnskabsår. Repræsentantskabsmedlemmerne fra enkeltvirksomheder/kontingentbetalende enheder tildeles per januar måned 1 stemme pr. påbegyndt 1000 kr. pålignet kontingent til virksomheden i foregående regnskabsår.

Regionsformændene tildeles per januar måned 1 stemme pr. påbegyndt 1000 kr. pålignet kontingent (foregående kalenderår) til de medlemsvirksomheder i pågældende region, hvis stemmer ikke allerede er i anvendelse, jævnfør ovenfor. Den enkelte virksomhed kan dog ved meddelelse til administrationen i et kalenderår undlade at tildele regionsforeningen sine stemmer fra og med næstkommende kalenderår.  Repræsentantskabet orienteres i januar måned om stemmefordelingen blandt repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 7

For at afstemninger skal være gyldige skal 50 procent af repræsentantskabets stemmevægt være repræsenteret på mødet.

 

§ 14 HORESTAs bestyrelse

Stk. 1

HORESTAs bestyrelse består af:

Formanden for HORESTA

Næstformanden for HORESTA

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 14, stk. 2.

HORESTA Arbejdsgivers formand, næstformand samt endnu ét menigt bestyrelsesmedlem fra HORESTA Arbejdsgiver, jf. § 12, stk. 4, i HORESTA Arbejdsgivers vedtægter.

Bestyrelsen kan supplere sig ved at indsætte observatører.

Stk. 2

Repræsentantskabet vælger på første ordinære møde i ulige år HORESTAs formand samt to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Repræsentantskabet vælger på første møde i lige år tre menige bestyrelsesmedlemmer. Samtlige valg er for en 2-årig periode. 

Stk. 3

Ved sammensætningen af bestyrelsen skal det tilstræbes, at bestyrelsen er repræsentativ i forhold til medlemskredsens sammensætning.

Stk. 4

Såfremt der er personsammenfald mellem de af HORESTA og HORESTA-Arbejdsgiver valgte bestyrelsesmedlemmer vælges yderligere tilsvarende antal bestyrelsesmedlemmer af HORESTAs repræsentantskab, således at bestyrelsen består af i alt 9 medlemmer.

Sådanne bestyrelsesmedlemmer vælges for en ét-årig periode

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig med den af repræsentantskabet valgte formand samt 2 næstformænd. Formanden for HORESTA A skal indgå i formandskabet for HORESTA.

Stk. 6

HORESTAs direktion deltager i bestyrelsens møder.

Stk. 7

Forslag om kandidater, der stiller op til valg til bestyrelsen, skal være administrationen i hænde senest 14 dage forud for afholdelse af det repræsentantskabsmøde, hvor der afholdes valg til bestyrelsen.

Stk. 8

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

 

§ 15 Bestyrelsens kompetence og ansvar

Stk. 1

Bestyrelsen har over for repræsentantskabet ansvaret for HORESTAs virksomhed. Sager af principiel og vidtrækkende betydning forelægges repræsentantskabet med bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 2

HORESTAs bestyrelse kan træffe beslutning om, at HORESTA kan være medlem af eller på anden måde være forpligtet i forhold til andre organisationer, foreninger, sammenslutninger mv., som vurderes at fremme HORESTAs interesser. Medlemskaber af særlig forpligtende karakter, skal forinden indmeldelse mv. forelægges til repræsentantskabets godkendelse, jf. 15. stk. 1.

Stk. 3

Bestyrelsen ansætter og afskediger HORESTAs direktion.

Stk. 4

Bestyrelsen kan, til erstatning for repræsentanter, som må trække sig fra HORESTA- tillidshverv, jf. § 12, stk. 4, udpege en anden repræsentant til at varetage hvervet. Yderligere kan bestyrelsen til varetagelse af nye tillidshverv, udpege en foreløbig repræsentant for HORESTA

 

Stk. 5

Alle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Intet bestyrelsesmedlem kan have mere end én stemme, dog er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

 

§ 16 Formandens og næstformandens kompetencer

Stk. 1

Formanden og den administrerende direktør repræsenterer erhvervet overfor offentlige myndigheder og presse. Formanden har overfor den øvrige bestyrelse det overordnede ansvar for administrationen og skal føre tilsyn med, at HORESTAs vedtægter overholdes.

Stk. 2

Næstformændene overtager formandens funktion og beføjelser, når formanden har forfald.

 

§ 17 Administrationen

Stk. 1

Direktionen har under ansvar overfor bestyrelsen den daglige ledelse af HORESTAs samlede virksomhed.

 

§ 18 Gruppeforeninger

Stk. 1

Repræsentantskabet godkender etablering af gruppeforeninger, der består af medlemsvirksomheder, som samles om særlige interesser.

Stk. 2

Vedtægter og vedtægtsændringer godkendes af repræsentantskabet.

Stk. 3

Ved opgørelsen af gruppeforeningernes kontingentrepræsentation medregnes den enkelte medlemsvirksomhed til gruppeforeningerne med den stemmeandel, som den har tildelt gruppeforeningen. En medlemsvirksomhed kan i et kalenderår skriftligt give meddelelse om ønske om at ændre sine stemmeandelsforhold med virkning pr. førstkommende første januar.

 

§ 19 HORESTAs regionsforeninger

Stk. 1

Der skal i geografisk afgrænsede områder svarende til den officielle regionale struktur, dannes regionsforeninger af HORESTAs medlemsvirksomheder. Vedtægter og vedtægtsændringer godkendes af repræsentantskabet. Der kan i ét givent geografisk område kun oprettes én regionsforening.

Stk. 2

Regionsforeningen ledes af en bestyrelse, der vælges for en 2-årig periode på regionsforeningens generalforsamling. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer. Formanden og næstformanden vælges særskilt. Ved valg stemmer hver fremmødt medlemsvirksomhed med 1 stemme.

Stk. 3

For hver medlemsvirksomhed i regionen bidrager HORESTA med et årligt beløb, der fastsættes af repræsentantskabet. Bidraget administreres af HORESTA, som med dette betaler de nødvendige udgifter for regionsforeningens primære drift.

Kap. 7 - Økonomi, regnskab, tegningsregler og legater
§ 20 HORESTAs regnskabsår

Stk. 1

HORESTAs regnskabsår er kalenderåret.

§ 21 Formueanbringelse

Stk. 1

HORESTAs midler skal anbringes i pengeinstitutter, værdipapirer eller fast ejendom. Beslutning om køb og salg af fast ejendom træffes af repræsentantskabet.

§ 22 Revision

Stk. 1

HORESTAs regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af repræsentantskabet.

§ 23 Tegningsregler

Stk. 1

HORESTA tegnes af et medlem af direktionen eller af bestyrelsesformanden. Økonomiske dispositioner, der foretages som led i den daglige drift og følger af allerede indgåede aftaler mv., herunder betaling af fakturaer mv. foretages af økonomichefen. Ved optagelse af lån eller indgåelse af aftale om kreditfaciliteter, der skal anvendes til brug for foreningens daglige drift, tegnes HORESTA af bestyrelsesformanden eller af et medlem af direktionen i forening med økonomichefen.

Stk. 2.

Formanden kan i forening med to bestyrelsesmedlemmer meddele andre end de i stk. 1, nævnte personer fuldmagt til at disponere som nævnt i stk. 1.

Stk. 3.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved øvrige dispositioner, der ligger ud over foreningens normale daglige drift, tegnes HORESTA af formanden i forening med den administrerende direktør eller ved dennes forfald af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 24 Legater

Stk. 1

HORESTA besidder en legatkapital, hvis renter gennem legatuddeling skal anvendes i henhold til fundatsen.

 

§ 25 Legatformuen

Stk. 1

Såfremt HORESTA opløses, båndlægges legatformuen under en administration, som repræsentantskabet fastsætter, således at legaterne herfra kommer de relevante erhverv i Danmark til gode.

Kap. 8 - Bøder, eksklusion og voldgift
§ 26 Eksklusion og voldgift

Stk. 1

Såfremt en medlemsvirksomhed eller medlemssammenslutning overtræder HORESTAs vedtægter, handler imod en af HORESTAs repræsentantskab eller bestyrelse bekendtgjort lovligt truffet beslutning, modarbejder HORESTAs formål og interesser eller i øvrigt gør sig skyldig i brud på det kollegiale samarbejde, kan det medføre fratagelse af tillidserhverv og/eller eksklusion.

Stk. 2

Såfremt en medlemsvirksomhed eller medlemssammenslutning ønsker, at der indledes sag om fratagelse af tillidserhverv, eksklusion og/eller voldgift, indbringes spørgsmålet for bestyrelsen med henblik på at sagen rejses af repræsentantskabet.

Stk. 3

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med fortolkningen af disse vedtægter eller andre bestemmelser, som følger af disse vedtægter, herunder tvister vedrørende vedtægternes eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

Kap. 9 - HORESTAs opløsning
§ 27 HORESTAs opløsning

Stk. 1

Beslutning om opløsning af HORESTA træffes på baggrund af én skriftlig urafstemning. Beslutningen skal for at være gyldige tiltrædes af mindst 3/4 af de afgivne kontingentvægtede stemmer. For at sætte en sådan urafstemning om HORESTAs opløsning i værk skal der være 2/3 kontingentvægtet stemmeflerhed herfor i repræsentantskabet.

Stk. 2

En beslutning om opløsning har kun gyldighed, såfremt repræsentantskabet forinden har truffet bestemmelse om anvendelse af HORESTAs formue og om legatformuens administration, samt nedsat et likvidationsudvalg for opfyldelse og afvikling af de HORESTA påhvilende forpligtelser.

§ 28 Ikrafttræden             

Stk. 1

Således vedtaget til ikrafttræden den 18. november 2015 på HORESTAs ordinære repræsentantskabsmøde nr. 60 den 18. november 2015 i København.

Disse vedtægter erstatter hidtil gældende love og vedtægter. for CHR, AHR, HOREFA og HORESTA, senest revideret på HORESTAs repræsentantskabsmøde nr. 50 i København. 

 

Download
vedtægter

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]