Fra den 1. juli 2019 blev der indført fælles EU-retslige regler om den momsmæssige behandling af gavekort (vouchers), der betyder, at man fremover – i meget videre omfang end i dag – skal afregne moms på det tidspunkt, hvor et gavekort sælges og ikke – som i dag - på det tidspunkt, hvor gavekortet indløses.

Regelændringen indebærer også, at der fremover vil blive afregnet moms på gavekort, som ikke indløses. Reglerne om gavekort indarbejdes i momsloven, og lovforslaget med bemærkninger mv. kan i sin helhed ses her.

GÆLDENDE REGLER FØR 2019

Der findes ikke i lovgivningen i dag specifikke regler om moms på gavekort, men der findes i momslovens § 23, stk. 3, en regel om, at der ved en forudbetaling skal indeholdes moms på betalingstidspunktet, hvis alle enkeltheder vedr. købet er kendte, dvs., hvis forudbetalingen giver adgang til en helt bestemt vare eller ydelse fra én helt bestemt leverandør. Et gavekort anses i denne sammenhæng for at være en forudbetaling.

Hvis man direkte fra f.eks. en bestemt restaurant køber et gavekort til et restaurantbesøg med en ganske bestemt menu, så vil der altså være tale om, at der skal pålægges moms ved købet af gavekortet.

I praksis udstedes mange gavekort i Danmark dog således at de giver adgang til en flerhed af varer/ydelser, som kan erhverves hos en flerhed af leverandører. Et eksempel kan være et gavekort som giver adgang til hotelovernatning indenfor en given hotelkæde i Danmark. Her kender man ikke leverandøren med sikkerhed, og derfor skal der efter bestemmelsen i momslovens § 23, stk. 3, først pålægges moms på det tidspunkt, hvor gavekortet indløses.

I gældende praksis sondres der således mellem 1) gavekort købt fra en bestemt leverandør, som giver adgang til en bestemt ydelse og kun kan indløses hos denne leverandør. Her skal der afregnes moms på tidspunktet for køb af gavekortet og 2) gavekort der giver adgang til en flerhed af ydelser/varer og/eller adgang til at erhverve den pågældende ydelse eller vare fra forskellige leverandører. Her afregnes der moms på tidspunktet for indløsning af gavekortet.

NYE REGLER EFTER 2019

Efter de nye regler sondres der, som i gældende praksis, mellem to typer af gavekort, men skillelinjen er en anden. Der sondres således mellem gavekort til ét formål (single purpose vouchers) og gavekort til flere formål (multi purpose vouchers).

Som gavekort til ét formål (single purpose vouchers) anses gavekort, hvor leveringsstedet og momssatsen er kendt på tidspunktet for udstedelsen/salget af gavekortet.
Som et gavekort til flere formål (multi purpose vouchers) anses gavekort, hvor – som modsætning til ovenstående – leveringsstedet ikke er kendt (kan f.eks. både være Danmark og Tyskland) og/eller hvor momssatsen heller ikke er kendt.

Forskellen i forhold til gældende praksis kan eksemplificeres med det tidligere nævnte eksempel med et gavekort til overnatning på en hotelkæde i Danmark. Her vil gavekortet efter de nye regler blive anset for at være et gavekort til ét formål, da både leveringsstedet (Danmark) og momssatsen (25 pct.) er kendt. Dvs., at der efter de nye regler skal afregnes moms ved salget af gavekortet, mens der efter de nugældende regler først skulle afregnes moms ved indløsningen af gavekortet.

Havde der derimod været tale om et gavekort til hotelovernatninger til en hotelkæde, som også giver adgang til overnatning på hoteller i f.eks. Tyskland og/eller Sverige, ville gavekortet været at anse for et gavekort til flere formål, da man ikke med sikkerhed på forhånd kender momssatsen på den ydelse, som gavekortet anvendes til, jf. at momssatserne på hotelovernatninger varierer i Danmark, Tyskland og Sverige. På et sådant gavekort skal der således først afregnes moms ved indløsningen.

De nye regler finder alene anvendelse på gavekort, som udstedes efter reglernes ikrafttræden, som er fastsat til den. 1. juli 2019

HVAD KOMMER DE NYE REGLER TIL AT BETYDE?
  • Mange gavekort vil fremover i modsætning til i dag blive anset for at være gavekort til ét formål med den effekt, at der skal indeholdes moms på det tidspunkt, hvor gavekortet købes og ikke som i dag, hvor gavekortet indløses.
  • Ændringen vil medføre en likviditetsbebyrdelse for mange udstedere af gavekort, da der skal afregnes moms allerede på tidspunktet for salget af gavekortet.
  • Der vil blive afregnet moms af mange gavekort også selvom de ikke efterfølgende indløses.
  • Virksomheder der udsteder gavekort skal kunne sondre gamle gavekort fra gavekort, der udstedes efter reglernes ikrafttræden, og i det hele taget skal virksomhederne have indrettet deres systemer, således at der kan opkræves moms i overensstemmelse med de nye regler.
UDFORDRINGER/TVIVLSSPØRGSMÅL

Udover de ovennævnte effekter medfører regelændringen også en række spørgsmål, som der formentlig først kommer svar på, når SKAT på et tidspunkt efter reglernes vedtagelse udsender en vejledning Det drejer sig f.eks. om flg. spørgsmål:

  • Hvor går sondringen mellem hvornår et gavekort skal betragtes som et gavekort/voucher og hvornår det skal betragtes som et elektronisk betalingsmiddel, og hvilken betydning har det, om der er tale om det ene eller det andet – eller evt. begge dele?
  • Hvordan skal virksomheder udøve momsretten på gavekort til ét formål, når man måske ikke nøjagtigt kender den ydelse/vare som gavekortet vil blive anvendt til.
  • Hvordan er forbrugeren stillet ved køb af et gavekort til flere formål, da han/hun jo ikke modtager en faktura på selve ydelsen, dvs. når gavekortet indløses? Hvem skal forbrugeren gøre mangelindsigelser overfor?
  • Hvad sker der hvis momspligt eller momssats ændres efter, at der er indeholdt moms?
  • Hvad sker der hvis der tilknyttes flere eller andre leverandører til et gavekort eller hvis produktudbuddet ændrer sig?

Hvis du har spørgsmål omkring de nye regler er du velkommen til at rette henvendelse til HORESTA.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk