I forbindelse med afholdelse af graviditetsorlov, barselslov, forældreorlov og fædreorlov gælder der en række frister inden for hvilke, medarbejderen skal give virksomheden besked om, hvornår og hvor meget orlov der ønskes afholdt.

Forventet fødselstidspunkt og graviditetsorlov

En kvindelig medarbejder skal senest 3 måneder inden terminsdatoen give virksomheden besked om det forventede fødselstidspunkt. Samtidigt skal hun give virksomheden besked om, hvorvidt hun vil udnytte retten til graviditetsorlov (4 uger).

Barselsorlov

Ønsker en kvindelig medarbejder at udnytte sin ret til barselsorlov (14 uger), skal hun senest 8 uger efter fødslen give virksomheden besked om, hvornår hun vil genoptage arbejdet.

Fædreorlov

En mandlig medarbejder, der ønsker at benytte sig af retten til fædreorlov (2 uger), skal senest 4 uger før fraværets forventede begyndelse give besked til virksomheden om, hvilket tidspunkt fædreorloven ønskes påbegyndt og længden af fædreorloven.

Hvis en mandlig medarbejder ønsker at indtræde i moderens ret til barselsorlov pga. hendes sygdom eller død, skal han meddele det til virksomheden uden ugrundet ophold.

Forældreorlov

En forælder, der ønsker at udnytte retten til forældreorlov (32 uger), skal senest 8 uger efter fødslen give virksomheden besked om tidspunktet for orlovens begyndelse og om længden heraf. Hvis der ønskes en opdeling af forældreorloven i flere perioder, skal orienteringen også omfatte påbegyndelsen og længden af senere fraværsperioder.

Samtidigt skal det oplyses, hvis forælderen ønsker at udnytte muligheden for at forlænge orloven med 8 eller 14 uger, eller at udskyde mellem 8-13 ugers forældreorlov til afholdelse på et senere tidspunkt. Inden forælderen kan afholde de 8-13 ugers udskudt forældreorlov, skal dette varsles senest 16 uger, før fraværet påbegyndes. Uden behørig varsling kan den udskudte orlov først bruges, når det rigtige varsel er udløbet.

Særligt varsel for betalt forældreorlov

Medarbejdere ansat i henhold til hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F, som opfylder betingelserne for at modtage løn i op til 16 uger af forældreorloven, skal varsle afholdelse af den betalte del af forældreorloven med minimum 3 ugers varsel, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Den øvrige del af forældreloven med barselsdagpenge skal varsles senest 8 uger efter fødslen.

Efterfølgende ændringer

En forælder er berettiget til at ændre perioden for den varslede orlov, hvis der afgives et nyt varsel inden varslingsperiodens udløb. Der kan også foretages ændringer i varslede orlovsperioder, hvis der indtræffer omstæn­digheder, som gør det urimeligt at opretholde det varslede fravær. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis barnet er alvorligt sygt, hvis faderens eller moderens sygdom gør det nødvendigt at ændre fraværsperioden, eller hvis forælderen ikke kan få plads i institution til barnet.

Medarbejderen kan også ved aftale med virksomheden aftale et andet varsel end de ovenfor angivne.

Manglende varsling

Der er i udgangspunktet ingen konsekvenser, hvis en medarbejder ikke varsler korrekt eller glemmer at varsle rettidigt over for virksomheden. I praksis vil virksomheden typisk kontakte medarbejderen med henblik på at afklare dennes ønsker til afholdelse af orlov, hvorefter der findes en pragmatisk løsning.

 

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. HORESTAs medlemmer anbefales at kontakte vores callcenter for nærmere rådgivning omkring personalejuridiske spørgsmål

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

MERE INFO
LINKS OG BLANKETTER

Læs nærmere om DA-barsel:

http://www.dabarsel.dk/

Læs nærmere om refusionsmulighederne fra Barsel.dk:

https://indberet.virk.dk/barseldk/refusion

 

Download dokumenter:

 

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]