Siden 1. januar 2015 har der været fuldt fradrag for moms (fuld momsafløftning) på erhvervsmæssige overnatninger.

Fradragssatsen er gradvist blevet forhøjet fra 2011 frem til den seneste vedtagelse af det fulde momsfradrag. Da moms-fradragssatsen med virkning fra den 1. januar 2011 blev ændret fra 25 pct. til 50 pct., udsendte SKAT efterfølgende styresignalet SKM2011.229.SKAT, hvori SKAT bl.a. redegjorde for, hvordan fakturering skal ske for sammensatte ydelser, som består dels af overnatning (med – dengang – 50 pct. fradrag for moms) og bespisning (særlig morgenmad, med kun 25 pct. fradrag for moms).  

HORESTA orienterede allerede i 2011 vores medlemmer om lovændringen herunder særligt om indholdet af det nævnte styresignal. HORESTA modtager løbende spørgsmål fra medlemmer, som relaterer sig til de differentierede fradragssatser på hhv. overnatning og restaurationsydelser og særligt spørgsmål omkring faktureringen heraf. Langt de fleste spørgsmål kan besvares med udgangspunkt i SKATs styresignal fra 2011, men nedenstående spørgsmål har det ikke været muligt at besvare med udgangspunkt i styresignalet og HORESTA har derfor indhentet svar herpå fra SKAT.

Der var tale om følgende spørgsmål og svar.

1) Er det tilstrækkeligt, at det anføres i en note på fakturaen, når morgenmad følger gratis med en overnatning, eller skal beløbet som anført i SKATs styresignal fra 2011, altid anføres med beløbet 0 kr.?

Baggrund: Af SKATs styresignal fremgår det, at hvis morgenmaden følger med overnatningen gratis, og hvis det ikke er muligt at fravælge morgenmaden for herved at opnå en lavere pris, så kan overnatning incl. morgenmad sælges som en samlet ydelse, og køber kan opnå fradrag for hele det til prisen knyttede momsbeløb. Det fremgår af styresignalet, at når morgenmaden er gratis skal den anføres på fakturaen med kr. 0.   En del hoteller anfører på fakturaen blot en samlet pris for overnatning incl. morgenmad, og så anfører de i en note, at morgenmaden er gratis. SKAT har svaret, at når morgenmaden reelt er gratis skal den særskilt anføres på fakturaen med kr. 0. Det vil ikke være tilstrækkeligt, at der faktureres et samlet beløb for overnatningen, og at det blot af en note fremgår, at morgenmaden er gratis.

2) Kan betingelsen om gratis morgenmad være opfyldt, selvom man som hotel har enkelte virksomhedsaftaler, hvor morgenmaden ikke følger med gratis?

Baggrund: Et hotel har spurgt om det forhold, at hotellet har en enkeltstående mere end 20 gammel firmaaftale med en stor kunde, hvor overnatningerne sælges ekskl. morgenmad betyder, at hotellet ikke til andre kunder kan reklamere med og sælge overnatninger incl. gratis morgenmad. HORESTA har tidligere haft den opfattelse, at hotellerne konsekvent – i forhold til alle gæster og i alle sammenhænge – skulle opfylde kravet om gratis morgenmad.

SKAT har svaret, at der ikke er noget til hinder for, at hotellet har aftaler med f.eks. enkeltstående virksomhedskunder om overnatningspriser ekskl. morgenmad Det fremgår af SKM2011.229.SKAT, at hvis morgenmaden kan fravælges, uden at hotellet ved fravalg nedsætter prisen, så er der ikke betalt et vederlag for morgenmaden, hvorfor denne er gratis for gæsten.

3) Hvornår opfylder en faktura kravet om udspecificering af momsbeløbet?

Baggrund: Mange hoteller fakturerer ”pakker”, som består af f.eks. overnatning, morgenmad, anden bespisning, lokaleleje og evt. andre selvstændige ydelser. Af SKM2011.229, fremgår det omfakturering i den, hvor der sælges flere ydelser, at: 

”……… fakturaen bl.a. skal indeholde oplysning om leverancens art, omfang og pris.

Når der som her, jf. indledningen, er tale om salg af to selvstændige hovedydelser i form af f.eks. overnatning og morgenmad, skal begge hovedydelser fremgå af fakturaen med selvstændig prisangivelse. Hvis disse fakturakrav ikke overholdes, er konsekvensen, at fakturaen ikke kan danne grundlag for købers udøvelse af fradragsretten i henhold til momslovens § 42, stk. 2 og 3.”

Hensigten med den selvstændige fakturering er – særligt her, hvor moms-fradragssatsen for delydelserne ”overnatning” og ”morgenmad/anden bespisning” er forskellig - at kunden på grundlag af fakturaen kan opgøre og foretage det korrekte fradrag for momsen.

Nogle hoteller gør det på den måde, at de i selve faktureringsfeltet ikke særskilt prissætter delydelserne. I stedet har de under hovedfeltet et felt, hvor de anfører, hvilken del af den samlede pris – herunder moms – som vedrører hhv. overnatning, Restaurant/bespisning og andre ydelser.

Sammen med spørgsmålene var vedlagt et eksempel på faktura, se her.

SKAT har henvist til momsbekendtgørelsens § 61, stk. 3, hvoraf det fremgår, at såfremt en faktura også omfatter momsfritagne leverancer, skal det af fakturaen fremgå, hvilke leverancer, der er pålagt moms. Sådanne leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling.

SKAT henviste videre over til momsbekendtgørelsens § 61, stk. 1, nr. 5, hvorefter en faktura skal indeholde mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.

Når der er tale om salg af selvstændige ydelser i form af lokaleleje, restaurant, øvrige køb, værelse og logi, skal alle hovedydelser fremgå af fakturaen med en selvstændig prisangivelse. SKAT udtalte på denne baggrund vejledende, at SKAT ikke kunne godkende den fremlagte faktura.

For yderligere information kontakt:

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne