Rejsende bliver mere og mere fokuserede på sikkerhed, herunder også brandsikkerhed. Også i Danmark er der fokus på brandsikkerhed, bl.a. i lyset af branden i 2016, hvor Svinkløv Badehotel brændte ned.

Som hotelejer, forpagter eller direktør er det vigtigt, at man kender de krav, som myndighederne stiller, og ved, hvordan man bedst muligt kan sikre både sine medarbejdere og gæster. Samtidig er det vigtigt at sikre, at personalet er velinformeret og trænet til at kunne håndtere brandsituationer o.lign.

Vi har derfor nedenfor beskrevet reglerne samt peget på nogle værktøjer, som vi mener, kan være med til at skærpe forståelsen for de forskellige sikkerhedskrav og gøre de danske hoteller endnu sikre end de i forvejen er.

Lovgivningen

Lovgivningen omkring hotellers brandforhold fremgår af bekendtgørelser under beredskabsloven Herudover findes der regler omkring brandsikring for ny- og (væsentlige) ombygninger i bygningsreglementet.

I bekendtgørelse nr. 174 af 25/02/2008 om brandværnsforanstaltninger for hoteller mv. fremgår det, at Beredskabsstyrelsen kan fastsætte såkaldte driftsmæssige forskrifter omkring brandsikkerhed for bl.a. hoteller. Dette er sket i BEK nr. 212 af 27/03/2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller og forsamlingslokaler mv., jf. nærmere herom nedenfor

Udover de regler, som fremgår af ovennævnte driftsmæssige forskrifter, så kan den enkelte kommunalbestyrelse – i praksis de lokale beredskaber - give yderligere driftsmæssige pålæg til det enkelte hotel, hvis beredskabet konkret finder det nødvendigt for at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre redning af personer, der befinder sig i lokalerne.

Det lokale beredskab kan også godkende andre (generelle) driftsmæssige foranstaltninger, end de driftsmæssige foranstaltninger, som er fastsat i bek. nr 212 af 27.3.2008 Hvis beredskabet fastsætter sådanne driftsmæssige foranstaltninger, så skal beredskabet sikre, at de hensyn, der er anført i de af Beredskabsstyrelsen fastsatte driftsmæssige forskrifter, tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af de af Beredskabsstyrelsen fastsatte forskrifter.

De driftsmæssige forskrifter

I BEK nr. 212 af 27/03/2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller og forsamlingslokaler mv., er der fastsat regler omkring instruktion af personale, ordensregler (således at f.eks. døre ikke blokeres), flugtveje, brandslukningsmateriel, branddøre, varslingsanlæg. For hoteller er der fastsat særlige regler om, at der skal være udarbejdet en alarmerings- og evakueringsplan, og der skal på alle værelser samt på gangarealer være ophængt skiltning med flugtveje.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet stiller i afsnit 5 en række brandsikringsmæssige krav til nye bygninger eller til bygninger, som bygges væsentlig om, dvs. byggerier som kræver bygningstilladelse. Således stilles der f.eks. i afsnit 5.4, stk. 14 følgende krav til bygninger, som skal anvendes til f.eks. hotel, vandrehjem mv:

  • Krav om  flugtvejs- og panikbelysning, hvis bygningsafsnittet har et samlet etageareal større end 1.000 m².
  • Slangevinder.
  • Automatisk brandalarmanlæg og varslingsanlæg (ABA-anlæg) , hvis bygningsafsnittet har mere end 10 soverum eller er beregnet til mere end 50 sovepladser.
  • Røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og er udført med batteribackup, hvis bygningsafsnittet har højst 10 soverum eller er beregnet til højst 50 sovepladser.
  • Røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og er udført med batteribackup, hvis alle soverum har dør direkte til terræn i det fri. I dette tilfælde kan slangevinder, automatisk brandalarmanlæg samt flugtvejs- og panikbelysning og varslingsanlæg udelades.

For ældre bygninger gælder, at de alene skal opfylde de krav, som var gældende på det tidspunkt, hvor bygningen blev opført, eller på det tidspunkt hvor bygningen blev væsentlig ombygget.

Eksempelvis er der for bygninger opført eller ombygget før 2006 ikke krav om installation af ABA-anlæg. Her var der – på baggrund af Haniabranden i 1973 – alene krav om etablering af  manuelle varslingsanlæg, dvs. anlæg som skulle aktiveres af enten personale og gæster, og som alene alarmerede gæster og personale på hotellet, hvor et ABA-anlæg også alarmerer brandvæsnet.

Brandsyn

Reglerne om brandsyn findes i bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn. Af bekendtgørelsen fremgår det, at for så vidt angår hoteller, så kan kommunalbestyrelsen v. det lokale beredskab fastsætte en individuel termin for gennemførelse af brandsyn på baggrund af en (konkret) risikovurdering, dog inden for 2 år.

Dette betyder i praksis, at hoteller kan forvente at få et brandsyn hvert andet år. Et brandsyn skal varsles skriftlig med 14 dage inden brandmyndighederne (beredskabet) kommer på besøg, men kan også gennemføres uvarslet, hvis det skønnes nødvendigt.

Værktøjer

Hotelejere, direktører og andre ansvarlige har pligt til at sikre sine medarbejdere og gæsterne bedst muligt.

Der er mange måder at gøre dette på og mange foranstaltninger som kan tages for at denne forpligtelse bliver efterlevet. Det er blandt andet meget vigtigt, at personalet - og ikke kun de ansvarlige - er trænet og uddannet i at håndtere situationer som omhandler brand og lignende situationer.

HORESTA har til dette formål blandt andet genoptrykt branchevejledningen om forebyggelse og tackling af brand på hoteller.I denne seneste udgave er der kommet mere fokus på arbejdsmiljø og flere konkrete råd og tiltag til forebyggelse.

Branchens europæiske paraplyorganisation i Bruxelles (HOTREC)

De har nedsat en komite ved navn Fire Safety Working Party, som i samarbejde med en række centrale interessenter har udarbejdet en vejledning til hoteller. 

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Download Materiale
Retningslinjer for brand

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne