Horesta

 

Opsigelse

Fritstilling og suspension

Tilbage til opsigelse.

En arbejdsgiver skal tage stilling til, om den opsagte medarbejder skal arbejde, suspenderes eller fristilles i opsigelsesperioden.

Hvis ikke andet aftales, skal medarbejderen møde på sædvanlig vis i opsigelsesperioden og modtager tilsvarende sædvanlig løn. Nogle gange ønsker arbejdsgiveren imidlertid ikke, at medarbejderen møder hver dag på arbejde. I så tilfælde kan medarbejderen enten fritstilles eller suspenderes.

En særlig variant er, hvor medarbejderen skal arbejde på sædvanlig vis i opsigelsesperioden, men hvor arbejdsgiver giver tilsagn om at frigøre medarbejderen med ganske kort eller uden varsel, hvis medarbejderen finder andet arbejde mod at lønforpligtelsen stopper samtidig.

Fritstilling
En fritstilling har følgende konsekvenser:

• Medarbejderens arbejds-/rådighedsforpligtelse ophører
• Arbejdsgiver kan ikke kalde medarbejderen tilbage på arbejde
• Medarbejderen har både ret og pligt til hurtigst muligt at påtage sig et nyt arbejde (tabsbegrænsningspligt). Arbejdsgiver kan kræve dokumentation for, at tabsbegrænsningspligten er opfyldt
• Medarbejderen må dog ikke tage ny beskæftigelse i en konkurrerende virksomhed eller opstarte egen konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden
• Funktionærer har ubetinget krav på løn i 3 måneder (medmindre opsigelsesvarslet er kortere), selvom medarbejderen får andet (ikkekonkurrerende) arbejde. Herudover har arbejdsgiver mulighed for at modregne i anden lønindtægt
• Ferie anses for afholdt i videst mulig omfang, mens det anbefales, at feriefridage varsles.
For så vidt angår overenskomstansatte medarbejdere, kan der modregnes i anden lønindtægt, straks medarbejderen har fået ny beskæftigelse.

Suspension
En suspension betyder, at medarbejderen hjemsendes, men fortsat står til rådighed og skal møde på arbejde, hvis arbejdsgiveren anmoder om det. Suspension forudsætter et reelt behov for, at medarbejderen fortsat står til rådighed.

Ved en suspension har medarbejderen krav på løn i hele opsigelsesperioden og kan som udgangspunkt ikke tage andet arbejde uden at kontraopsige, medmindre det aftales med den nye arbejdsgiver, at medarbejderen fortsat kan opfylde rådighedsforpligtelsen over for sin gamle arbejdsplads. I sidstnævnte situation kan der ikke ske modregning, medmindre der er tale om konkurrerende virksomhed.

Ferie og feriefridage anses ikke automatisk som afholdt under en suspension og skal derfor varsles.

Hvis medarbejderen senere fritstilles, begynder minimalerstatningsperioden på 3 måneder først at løbe fra fritstillingstidspunktet. Derfor bør det nøje overvejes, om der er behov for at medarbejderen står til rådighed, eller om der lige så godt kan skrides til en fritstilling straks.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >