Horesta

 

Elever

Lønrefusion fra Arbejdernes Elevrefusion (AER)

Tilbage til elever.

Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) har skiftet navn til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ved ansættelse af elever er virksomheden berettiget til at modtage lønrefusion under elevens skoleophold.

Refusion af lønomkostninger til elever foregår via AUB. Når elevens uddannelsesaftale er registreret på den lokale erhvervsskole, sker der en automatisk registrering hos AUB.


Hvem er omfattet af loven
Alle arbejdsgivere, der er omfattet af Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Dette vil i praksis betyde alle arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere.

Hvornår udbetales der lønrefusion
AUB yder refusion til arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever.

Satser for lønrefusion i 2013 - kr. pr. skoleuge:

1. års elever

2.200

2. års elever

2.430

3. års elever

2.740

4. års elever

3.120

Voksen

4.410

Finansiering af AUB
Alle arbejdsgivere skal betale et bidrag til AUB til dækning af udgifterne. Bidraget indbetales til AUB fire gange årligt, og beregnes kvartalsvis i forhold til antallet af fuldtidsbeskæftigede i det foregående kvartal. Ved for sen indbetaling påløber der renter med 1,5 % for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Tilskud til transport under elevens skoleophold
AUB yder tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Tilskuddet til befordringsudgifter kan højst udgøre 80 pct. af de af arbejdsgiveren afholdte udgifter, og kun når den samlede vej til og fra skole er mere end 20 kilometer. AUB refunderer udgiften til det billigste offentlige transportmiddel.

Eleven kan benytte eget transportmiddel, men kun efter forudgående aftale med virksomheden. Befordringsgodtgørelsen til eleven er da kr. 1 kr. pr. kilometer (pr. 1. januar 2011), efter undervisningsministeriets regler.

Praktikpladspræmie
I 2013 har virksomheder mulighed for at modtage op til 33.000 kroner i præmie og bonus, for at indgå uddannelsesaftaler med elever under 25 år indenfor erhvervsuddannelserne.

Du kan læse mere om regler og betingelser for at opnå præmie og bonus her.

Lønrefusion til voksenelever
AUB yder en højere lønrefusion for voksenelever. Eleverne skal være fyldt 25 år, når de begynder deres uddannelse, og de skal have en løn, der ifølge overenskomsten ikke er lavere end lønnen til en ufaglært på området. I 2013 får du refunderet op til 4.410 kr. pr. uge, når dine voksenelever er på skole.

For at få godkendt din elev som voksenelev, skal du udfylde en ansøgningsblanket, der kan rekvireres hos AUB på www.aer.dk. Blanketten skal sammen med en godkendt uddannelsesaftale sendes til AUB.

Få mere information på www.aer.dk.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >